Avencast: Rise of the Mage

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: ClockStone studiýalary

Neşir ediji: Meridian4

Çykan senesi: 17-nji mart, 2010-njy ýyl

Reanr: RPG, Hereket, Başdan geçirmeler, Hack we Slash

Jadygöý, täsin we aýdylmadyk syrlar dünýäsinde jadygöýlik, ýarag we mellek söweşinde başarnyklaryňyzy ösdürmek üçin iň köp dürli gözlegleri etmeli. Jynly haýwanlar Avencastyň üstüne inip, akademiýany bulam-bujarlyk weýrançylyk ýagdaýyna öwürende, söweş ukyplaryňyz basym synagdan geçirilýär.

Sansyz söweş hereketleri we jadylar we köp sanly enjamlar bilen ýaraglanan, duşmanlaryň hüjümini ýeňip, bu ýamanlygyň çeşmesini açmaly. Dönüklik we aldaw, wagşy goşun Avencastyň barlygyna howp salýar. Maýmanyň arasynda söweşde yz galdyran Jadygöýi hemişelik üýtgedýän haýran galdyryjy bir hakykat ýüze çykýar.

SURATLAR

Avencast: Rise of the Mage Mugt göçürip almak

Avencast: Rise of the Mage Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

  • OS: Windows XP / Vista / 7
  • Prosessor: 2.2 GGs Intel Pentium ýa-da 2200+ AMD Athlon prosessor
  • Oryat: 512 MB (1GB Vista)
  • Gaty disk: 4,4 GB boş ýer
  • Grafika: GeForce FX 5700 ýa-da has gowy / ATI Radeon 9700 ýa-da has gowusy
  • Ses: DirectSound gabat gelýär
  • DirectX®: 9.0c


Oýun nädip gurulmalyAvencast: Rise of the Mage

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAvencast: Rise of the Mage gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz