Autobahn Police Simulator 2 v1.0.26

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Has meşhur karýerany Europeewropanyň iň çalt ýolunda meşhur Awtobahn polisiýa simulýatorynyň mirasdüşeri bilen başlaň. Başdan geçirmeleriňiz, kärdeşleriňiz bolan polisiýa bölüminde başlaýar. Oýunyň dowamynda stansiýany hasam ösdürip, täze mümkinçiliklere we missiýalara girip bilersiňiz. Stepdim-ädim, stansiýa, ulaglar, enjamlar we tehnologiýa agajynyň üsti bilen täzelenişleri açyp bilersiňiz. Agajyň ujunda garaşýan esasy waka hökmünde polisiýa dikuçary bar, ol ýerden missiýalar wagtynda (passiw) we jenaýatçylary kowalap ýör. “Açyk dünýä” köp sanly aýratynlyklary bilen “Autobahn Police Simulator 2”, diňe simulýasiýanyň çäginden çykýan uzak möhletli dürli oýun oýnamagy hödürleýär.

Dürli, tötänleýin saýlanan tabşyryklary ýerine ýetiriň, mysal üçin ýokary tizlikde awtoulag kowalamak, seresaply ýoldaşlar ýa-da heläkçilikleri goramak we ýol gözegçiligi. Bu amallary üstünlikli tamamlap, derejä çykýarsyňyz. Mugt oýundan başga-da, “Autobahn Police Simulator 2”, häzirki wagtda kesilen sahnalar bilen bölünen 20 missiýada jikme-jik, ajaýyp hekaýa aýdýar. Mugt oýunda ýa-da hekaýada ähli missiýalar hakyky we tolgundyryjy tejribe bermek üçin giň ses bilen aýdylýar. Bu amallaryň hemmesini amala aşyrmak üçin flotuňyz radio patrul awtoulagyndan we raýat awtoulagyndan, şeýle hem ilkinji gezek polisiýa awtoulagyndan ybarat. Olaryň hemmesinde missiýanyň görnüşine görä üýtgeýän LED matrisa we real siren signallary bar.

“Autobahn Police Simulator 2” -de ilkinji gezek “Character Creator” -y öz oýnuňyzyň keşbini, göwresini we hatda geýimlerini isleýşiňiz ýaly düzmek üçin ulanyp bilersiňiz. Täze nesil grafika we yşyklandyryş hereketlendirijisi Fallout dünýäsini öňküsi ýaly janlandyrýar. Arkalaşygyň partlan tokaýlaryndan başlap, Bostonyň harabalyklaryna çenli her bir ýer dinamiki jikme-jikliklerden doly. Hüjümleriňizi saýlamaga we kinematiki gyrgynçylykdan lezzet almaga mümkinçilik berýän täze dinamiki Vault-Tec Assisted Targeting System (VATS) bilen güýçli birinji ýa-da üçünji adam söweşi hem haýallaşdyrylyp bilner.

SURATLAR

Autobahn Police Simulator 2 v1.0.26 Mugt göçürip almak

Autobahn Police Simulator 2 v1.0.26 Mugt göçürip almak

Autobahn Police Simulator 2 v1.0.26 Mugt göçürip almak

Autobahn Police Simulator 2 v1.0.26 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 8/10
 • Prosessor: 3 GGs (64bit) bilen dört ýadro
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 1 GB VRAM bolan GPU, mysal üçin Nvidia GeForce GTX 760 ýa-da şuňa meňzeş (Onboard çipleri resmi taýdan goldanylmaýar)
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 20 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyAutobahn Police Simulator 2 v1.0.26

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunAutobahn Police Simulator 2 v1.0.26 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz