Atomicrops Deerly Beloved

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Atomroplar Deerly söýgüli mugt göçürip almak Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Fermada hasyl ýygnamak wagty, biz enjamlar spoooOOOooooky almak üçin (arwah sesinde okaň). “Deerly Söýgüli DLC”, “Atomicrops” üçin iň täze, Halloween temaly DLC, bir tonna täze goşmaçalar we täzelenmeler! Täze başlyk - We ekerançylyk kyn diýip pikir etdiňiz, entek iň kyn kynçylyk, nikalaşmaga taýyn boluň. Derwil gözüni açýar nika söweş arkaly, ýöne karz alnan bir zady, gök zady ýatdan çykaryň - bu başlyk ölüm we sökmek bilen gelýär! Ateň Deervil, öz hileleri bilen iş salyşmak üçin uly ýeňillikleri almak üçin öz oýnunda! Täze epiki lagerler - Täze sylaglary açmak üçin täze duşman lagerlerini öwreniň!

Daýhanyň sowuk ölen ellerinden güýçli hasyl ýygnaň we a mutant Täze sowuk baýrakly agaç Täze dost - Apokaliptikden soňky kömek etmek üçin kimdir biri mazaryň aňyrsyndan gaýdyp geldi synanyşyklary. Täze önümler - Täze dükandan balta alyň, ekmek üçin agaçlary çapmagy, şol gowy ekinler üçin agaç satyn almagy ýa-da günüň dowamynda özüňizi has köp wagt satyn alyň! Täze goşulan zatlar aňsatlaşdyrýar ekin ekmek, käbiri hatda muny awtomatiki edýär! Söweşe däl-de, söweşe ünsi jemlemek isleseňiz ekerançylyk sim, bu DLC siziň üçin bolup biler diýerdim. Theeri gelende aýtsak, indi Derwile teklip edip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, oňa öýlenmek üçin özüňizi polat etmeli, sebäbi trailerde görşüňiz ýaly, adaty ýagdaýdan garaşylmadyk netijä getirer nika!

 • Reanr
  • Hereket

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 25-nji oktýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7+


 • Prosessor:

  AMD Athlon X4 605e, Intel Celeron G1610 ýa-da şoňa meňzeş


 • Ram:

  4 GB


 • Grafika:

  Radeon HD 7850, GeForce GTX 470 ýa-da şoňa deň


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Oýun nädip gurulmalyAtomicrops Deerly Beloved

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunAtomicrops Deerly Beloved gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz