Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Atelier” seriýasynda 17-nji.
Kirçen Belliň täze dörän alhimik Sofi “Plachta” atly syrly kitap bilen tanyşýar we arzuwlary amala aşyrmagyň ajaýyp başdan geçirmesine başlaýar.

Oýunyň ady: Atelier Sofi: Gizlin kitabyň alhimigi
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/527270/
Reanrlar: RPG
Işläp düzüjiler: KOEI TECMO Oýunlar LTD
Neşirçi: KOEI TECMO Oýunlar LTD
Çykan senesi: 2017-nji ýylyň 7-nji fewraly

Atelier Sofi Gizlin kitap-KODEK-iň alhimigi

SIZE: 4.49 GB


SURATLAR

Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book-CODEX Mugt göçürip almak

Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book-CODEX Mugt göçürip almak

Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10
 • Prosessor: Core i5 2.6GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX550Ti
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 5 GB elýeterli ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Grafika: 1280 × 720, Täzelenme tizligi: 60Hz

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10
 • Prosessor: Core i7 3.4GHz
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX960
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 5 GB elýeterli ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Grafika: 1920 × 1080, Täzelenme tizligi: 60Hz

Oýun nädip gurulmalyAtelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAtelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz