Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout v1.08

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Atelier Ryza Ever Darkness & Secret Gideout Free Download, bu adyň düşünjesi, täze suratlandyrmak üçin seriýadaky iň soňky “Atelier” dünýä, “Hakyky durmuşda ýaşlar bilelikde ösmek, azajyk bolsa-da ”-diýdi.

Bu hekaýasygyz we ululary boljak dostlary, olar üçin iň möhümini açýarlar. Hekaýasyny suratlandyrmak üçin baş gahrymanlar ozal görmedik zatlaryny açyp, dünýäniň demini duýmaga mümkinçilik berýän tebigy kölegeler bilen meýdanlar döretdik. Grafika gündelik durmuş we başdan geçirmeler dünýäsini täze görnüşde suratlandyrmaga mümkinçilik berýän hasam ösdürildi. The “Sintez” ulgamy Onda oýunçylar materiallary birleşdirip, zatlar döretmek üçin täzelendi. Indi, ulgam sinteziň täsirine wizual düşünmekden başga-da, tejribe toplamaga mümkinçilik berýär reseptleri ösdürmek öňküsinden has köp. Şeýle hem, goşduk “Locationerleşiş nokatlary” oýunçylaryň sintez arkaly döredip biljekdigini! Staryldyz söweşleri Güýç II

Ulany dürli zatlar täze materiallary ýygnamak! Sintez etmek üçin zerur materiallary “ýygnanyňyzda” alýan zatlaryňyz, olary ýygnamak üçin ulanýan gurallaryňyza baglylykda üýtgeýär, şonuň üçin isleýän zatlaryňyzy almak has aňsat bolar. Güýçli söweşler öwrüm esasly birleşme bilen buýruk söweşi we hakyky wagt elementlerinden lezzet alyň güýçli söweşler nirede saýlasaňyz, netijäni kesgitläň! Özüňiz bilen baglanyşyklary berkitmek duýgusyny duýmaga mümkinçilik berýän ulgam dostlar öňküsinden has köp.

Esasy gahryman Ryza, Dinönekeý gyz. Içgysgynç oba durmuşy, arzuwlary hakda gürleşmek we tolgundyryjy wakalary meýilleşdirmek üçin gowy dostlary bilen gizlin ýerde ýygnanyşmak üçin obadan gaçýar. Bir gün karar berildi Ryza we kompaniýa ilkinji gözleg sapary hökmünde gadagan “kenaryň aňyrsyndaky ada” gitmek kararyna geldi. Alhimik we ol ýerde duşýan beýleki dostlary bilen bilelikde a “Tomus başdan geçirmesi” hiç haçan ýatdan çykarmazlar.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • RPG

 • Çykan senesi
  2019-njy ýylyň 28-nji oktýabry
 • Öndüriji
  • Koei Tekmo oýunlary

 • Neşirçi
  • Koei Tekmo oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout v1.08 Mugt göçürip almak

  Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout v1.08 Mugt göçürip almak

  Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout v1.08 Mugt göçürip almak

  Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout v1.08 Mugt göçürip almak

  Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout v1.08 Mugt göçürip almak

  Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout v1.08 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 8.1 / 10 64bit


 • Prosessor:

  Core i7 6700


 • Ram:

  16 GB


 • Saklama:

  15 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GeForce GTX 1660


 • Oýun nädip gurulmalyAtelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout v1.08

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunAtelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout v1.08 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz