Astroderps

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Hronos VR

Neşir ediji: Hronos VR

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 17-nji iýuny

Reanr: Strategiýa, Tötänleýin, VR

“Astroderps” ähli ýaşdaky gyzykly enigma oýny. Maksat “Astroderps” -iňizi howpsuzlyga alyp barýan bulgurlary çözmekdir. Bir ýol döretmek, ýangyny söndürmek, köpri gurmak we proýektleri sowmak üçin bloklary herekete getirip bilersiňiz. “Astroderps” -iňizi bir portaldan beýlekisine ygtybarly almak üçin wagt we çaltlyk möhümdir.

Ulanyjylaryň çözmegi üçin birnäçe dereje bar, hersi öňküsinden has kyn. Bu kynçylyk üçin taýynmy?

SURATLAR

Astroderps Mugt göçürip almak

Astroderps Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 SP1
 • Prosessor: Intel i5-4590, AMD FX 8350 ekwiwalenti
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 ekwiwalenti
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel i7-5820K, AMD FX 9590 ekwiwalent ýa-da has gowusy
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 980, AMD Radeon R9 Fury ekwiwalent ýa-da has gowy
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyAstroderps

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAstroderps gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz