Astral Breakers

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Giriş oýunlary

Neşirçi: Giriş oýunlary

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 4-nji fewraly

Reanr: Hereket, Tötänleýin, Enigma, Anime

Zodiak ýyldyzlary birek-birege gitdiler, Kira Staryldyz älemi halas etmek üçin sizi işe alýar. Zodiak-yň on iki alamatlarynyň arasynda ýakynlygyňyzy saýlaň ýa-da başdan başlap özüňizi dörediň.

Bäsdeşlik garşydaş re modeiminde dostuňyz bilen kosmos üçin söweşiň, kooperatiw SuperNova re modeiminde birleşiň ýa-da kyn AI garşy hekaýa rejesinde ýekelikde oýnaň. ESport-lary göz öňünde tutup deňagramly, ýöne gaty ýakymly tötänleýin degmek bilen tamamlandy. Hatda oýun oýnamaýan dostlaryňyzy we garyndaşlaryňyzy bu kompýuter oýnuny siziň bilen oýnamaga ynandyryp bilersiňiz!

Esasy aýratynlyklar:

 • Hekaýa we ýeke-täk oýun, wagtyň geçmegi bilen has kynlaşýan adaptasiýa AI bilen ýeke-täk pleýer rejeleri.
 • Bäsleşikli ýa-da hyzmatdaşlykda oýnap boljak “SuperNova Multiplayer Modes” bilen.
 • Kosmik Duelde ýyldyzlaryňyzy isläň ýa-da öz Zodiak alamatlaryňyzy döretmek üçin sarp ediň.
 • Üýtgeşik atlar, şekiller, düşüriş nagyşlary we intensiwligi bilen ýörite zodiak alamatlaryny dörediň. Öz döredijiligiňizi onlaýn paýlaşyň!
 • Birnäçe kontrolleýjini we düwme kartasyny goldaýar, şonuň üçin Xbox 360 Controller, PS3 Controller, PS4 Controller, klawiatura, Bug dolandyryjy, syçan, sensor ekrany ulanyp, halaýan oýun stiliňize karta edip bilersiňiz!

SURATLAR

Astral Breakers Mugt göçürip almak

Astral Breakers Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 8
 • Prosessor: Intel i5 2.4GHz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Saklanylýan ýer: 250 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 8
 • Prosessor: Intel i7 2.5GHz
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Saklanylýan ýer: 250 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyAstral Breakers

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAstral Breakers gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz