Asterigos Curse of the Stars v01.03.0000-P2P

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bu beýik fantaziýa dünýäsinde uzak wagtlap ýatdan çykarylan syrlary we gizlin ýollary açyň, tolgundyryjy söweş duşuşyklaryny, gözleg üçin ýerlerden doly biri-birine bagly kartalary we her bir saýlawyň ähmiýeti bolan çuňňur hekaýa tapyň. Playaly oýna Hilda - ýiten kakasyny halas etmek üçin näletlenen şähere syýahat eden Northwind legionyndan batyr ýaş söweşiji. Has ýeňil, dinamiki söweş ulgamy bilen birlikde ruh ýaly oýunlar bilen ylhamlanan oýun elementleri, sazlaşykly kynçylyk we gözleg deňagramlylygyny üpjün edip, häzirki zaman hereket RPG reanryny täze alýar.

 • Gözläň Nusgawy grek dizaýnlaryndan ylham alan we şäheriň näletiniň aňyrsynda hakykaty açýan ajaýyp Aphes şäheri.
 • Birleşdiriň we üýtgediň ýaraglaryňyz ýolda. Birbada iki dürli ýarag enjamlaşdyryň we söweşde öňünden aýdyp bolmaýar.
 • Söweş 60-dan gowrak dürli duşman we esasy hekaýada we gapdal gözleglerde 22 başlyk bilen duşuşýar.
 • Karar ber Afesiň ykbaly. “Asterigos” -da kabul eden her bir kararyňyz möhümdir we hekaýa täsir eder.
 • Tap 100-den gowrak kollektiw, köp sanly gapdal gözlegleri tamamlaň we NewGame + re iniminde ykbalyňyzy düzüň.


Gadymy Rim we nusgawy grek dizaýnlary bilen ylhamlanan jady we täsinliklerden doly şäher bolan Aphes şäherine hoş geldiňiz. Duman bilen örtülen bazar köçelerinden garaňky kanalizasiýalara, şäheriň etegindäki ajaýyp tokaýlara, ýalpyldawuk kristallardan doly çuň ýerlere, Aphesiň peýza .lary gözellik we howplardan doly.


Theolda dürli dürli we ýeňil ýaraglary saýlaň we isleýşiňiz ýaly birleşdiriň! Zehin ulgamy, düýbünden başga alty ýaragyň ikisini saýlap, söweş stiliňizi saýlamaga we giňeltmäge mümkinçilik berýär: gylyç we galkan, goşa pyçaklar, naýza, çekiç, hasa ýa-da hatda jadyly bilezikler. Duşmanlaryňyzy uzakdan ýok etmek ýa-da ýakyn söweşde ýeňmek üçin ullakan söweş çekiçine geçmek üçin jadyly işgärleri enjamlaşdyryň.


Aphes haýran galdyryjy görnüşleri bilen sizi ünsden düşürip bilse-de, bu şäher ýürek gowşaklygy üçin däl. Geçip barýan ýoluňyz bilen göreşiň 60 dürli haýwan we duşuşmak 22 üýtgeşik başlyk - hersiniň özboluşly söweş mehanikasy bar.


Her saýlaw we karar bermek möhümdir. Aphesdäki syýahatyňyz, şäheriň näletiniň aňyrsynda hakykaty açmaga ýol açar, söhbetdeşlikler, açylan resminamalar we kinematika, şeýle hem Hilda eskizler we synlar bilen täzelenjek gündeligi arkaly taryhyny birleşdirmäge mümkinçilik berer.


Asterigos dünýäsi syrlardan we aýdylmadyk hekaýalardan doly. Tap 100-den gowrak kollektiwdoly köp taraplaýyn gözlegler we mirasyňyzy guruň Täze oýun + tertibi!


 • Oýunyň ady: Asterigos: arsyldyzlaryň näleti
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1731070/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/asterigos-curse-of-the-stars/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, RPG
 • Öndüriji: Acme Gamestudio
 • Neşirçi: tinyBuild
 • Ulanyjy reýtingi:🡹1,099 🡻201 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 11-nji oktýabr

“Asterigos” ýyldyzlarynyň näleti v01.03.0000-P2P

SIZE: 11,7 GB

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Asterigos Curse of the Stars v01.03.0000-P2P Mugt göçürip almak

Asterigos Curse of the Stars v01.03.0000-P2P Mugt göçürip almak

Asterigos Curse of the Stars v01.03.0000-P2P Mugt göçürip almak

Asterigos Curse of the Stars v01.03.0000-P2P Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Win10 64 bitli 21H2 wersiýasy
 • Prosessor: Intel i7-6700 ýa-da AMD Ryzen5 1500X ýa-da has çalt prosessor
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GTX960 4GB ýa-da AMD 380X 4GB ýa-da has ýokary
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Saklama: 12 GB elýeterli ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: AMD FSR 2.0 goldaýar

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Win10 64 bitli 21H2 wersiýasy
 • Prosessor: Intel i7-9700 ýa-da AMD Ryzen5 2600X ýa-da has çalt prosessor
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: Nvidia RTX2060 8GB ýa-da AMD 5700 8GB ýa-da has ýokary
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Saklama: 12 GB elýeterli ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: AMD FSR 2.0 goldaýar

Diller:Iňlis*Plönekeýleşdirilen hytaý, adaty hytaý, fransuz, italýan, nemes, ispan - ispan, ýapon, koreý, portugal - Braziliýa, rus
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyAsterigos Curse of the Stars v01.03.0000-P2P

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAsterigos Curse of the Stars v01.03.0000-P2P gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz