Armored Brigade-SKIDROW

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gysgaça syn:
Maragly brigada realizme we oýnamaga gönükdirilen hakyky wagt taktiki söweş oýny. Oýun Polat Panterler, Closeakyn söweş we söweş missiýasy ýaly klassiklerden ylham aldy.

Esasy aýratynlyklary:
Hakyky hereketlendiriji
Wagt döwri: 1965-1991
Bölümler: ABŞ, SSSR, Günbatar we Gündogar Germaniýa, Angliýa, Finlýandiýa we Polşa
Iň pes derejeli birlik bir topar / ulag
Dinamiki AI
Hakyky sebite esaslanýan ullakan kartalar. Söweşiň iň uly ululygy 15 × 15 kilometre deňdir
Çäklendirilmedik gaýtalanyp bilmek üçin söweş generatory
Bitarap birlikler
Birnäçe ok görnüşli artilleriýa
Howa goldawyny, howa goraglaryny ýapyň. Howa-howa gatnawlary mümkin
Galalar, päsgelçilikler we bozulmalar
Günüň dinamiki wagty we üýtgeýän görünýänligi, ýel we ýer şertleri
Gijeki görüş enjamlary, tüsse generatorlary, yşyklandyryş alawlary
Bölüm ahlagy, okuw derejesi we ýadawlyk, buýruk gijikdirilmegi
Toparlar, bölümler, ýaraglar we ş.m. üçin maglumat bazasynyň redaktory
3D ses hereketlendirijisi
We has köp…

Oýunyň ady: Maragly brigada
Dükanyň sahypasy: https://www.matrixgames.com/products/685/details/Armored.Brigade
Reanrlar: Strategiýa
Işläp düzüjiler: Matrisa oýunlary
Neşirçi: Matrisa oýunlary
Çykan senesi: 10-12-2018

Maragly brigada-SKIDROW

SIZE: 434 MB


SURATLAR

Armored Brigade-SKIDROW Mugt göçürip almak

Armored Brigade-SKIDROW Mugt göçürip almak

Armored Brigade-SKIDROW Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Haryt talaplary:
OS: Windows 7/8/10
CPU: 1 GGs
RAM: 1 GB
Grafika: 512 MB VRAM bilen OpenGL 2.0 gabat gelýän wideo kartasy
Ses: Gabat gelýän ses kartasy
DVD-ROM: Hawa, gutulan wersiýa üçin

Oýun nädip gurulmalyArmored Brigade-SKIDROW

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunArmored Brigade-SKIDROW gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz