Arise A Simple Story v1.20.3-GOG

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Arise”, ýatlamalaryň janlanýan we wagt islegiňe bagly bolan iki adamyň süýji durmuşyndan emosional syýahatdyr. Bagt pursatlarynda özüňizi ýitiriň we durmuşyňyzy başdan geçireniňizde her kynçylygy ýeňip geçiň. Şatlyk we hasrat hakda hekaýa. Simpleönekeý hekaýa.

SÖVEGI we ýitgileriňiz

Loveatlamalaryň üýtgeýän peýza .lary arkaly başdan geçirmelere başlaň, söýgi we ýitgi duýgulary. Bu rolikli gezelençiň her pursaty täze kynçylyk we durmuşyňyzy başgaça görmäge mümkinçilikdir.

Ylham berlen sungat

“Pikolo” studiýasynyň zehinli suratkeşleri tarapyndan döredilen ajaýyp ýatlamalar we duýgular dünýäsine giriň. Oýunyň joşgunly sazy we ajaýyp sungat ugry sebäpli şahsy, gündelik göreşleriňizde ýürekden jady tapyň.

WAGT ÜÇIN MASTERY

Wagtyň akymyna gözegçilik ediň we daş-töweregiňizi sekuntlaryň üýtgemeginden tutuş pasyllara üýtgediň. Memoriesatlamalaryňyzy rahatlandyrmak we syýahatyňyzdaky ähli päsgelçilikleri ýeňip geçmek üçin çalt öňe gidiň, yza gaýdyň ýa-da wagtyňyzy saklaň.

Bilelikde oýnamak

Wagtyňy dolandyrmaga we bilelikde syýahatdan lezzet almaga kömek etjek ikinji oýunçyny çagyryň. “Arise” -niň aňsat tebigaty, hemmeleri gyzyklandyrýar we duýgy hekaýasyny doly başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.


 • Oýunyň ady: Tur: Simönekeý hekaýa
 • Dükanyň sahypasy: https://www.gog.com/game/arise_a_simple_story
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/arise-a-simple-story/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, enigma, gözleg
 • Öndüriji: “Pikolo” studiýasy
 • Neşirçi: Aýdylmadyk ertekiler
 • Ulanyjy reýtingi: 3 ulanyjy synyna esaslanýan 5-den 3,5
 • Çykan senesi:2020-nji ýylyň 03-nji dekabry

Simönekeý hekaýa ýüze çyk v1.20.3-GOG

SIZE: 5.22 GB


SURATLAR

Arise A Simple Story v1.20.3-GOG Mugt göçürip almak

Arise A Simple Story v1.20.3-GOG Mugt göçürip almak

Arise A Simple Story v1.20.3-GOG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

MINIMUM:

 • Ulgam: Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit)
 • Prosessor: Intel Core i3 4340 3.6 GHz ýa-da AMD ekwiwalenti
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB ýa-da AMD Radeon ekwiwalenti
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 6 GB boş ýer
 • Ses: DirectX 9.0c laýyk
 • Beýlekiler: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamy gerek

 • DILLER:

 • Portugaliýa (Braziliýa) → teksti
 • Hytaýyň ýönekeýleşdirilen → teksti
 • Nemes → teksti
 • Iňlis → ses
 • Iňlis → tekst
 • Ispan → teksti
 • Latyn Amerikasynyň Ispan → teksti
 • Fransuz → teksti
 • Italýan → teksti
 • Japaneseaponça
 • Koreý → teksti
 • Polýak → teksti
 • Portugaliýa → teksti
 • Rusça → tekst
 • Türk → tekst

 • Oýun nädip gurulmalyArise A Simple Story v1.20.3-GOG

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunArise A Simple Story v1.20.3-GOG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz