Apex Aim Trainer

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: SharkFishFish

Neşir ediji: SharkFishFish

Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 29-njy ýanwary

Reanr: Hereket, Atyjy

Bu, “Apex Legends” -da atyş endikleriňizi ösdürmäge kömek edýän maksatly okuw programmasydyr.

Aýratynlyklary:

* Hakyky oýun FOV we syçanjyga duýgurlyk sazlamalary

* Hakyky oýna meňzeş ýaraglar bilen üpjün ediň.

* Weaparag goşundylary we optika bilen üpjün ediň.

* Maksat kömekçisi ajaýyp öňdebaryjy okuň ýagdaýyny görkezýär. Uzak aralyga atyş bilen meşgullanmak üçin örän peýdalydyr.

* Hereketiň görnüşi (duruň, kyn, yzarlaň we ş.m.), tizlik we ş.m.

SURATLAR

Apex Aim Trainer Mugt göçürip almak

Apex Aim Trainer Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7/10 64bit
 • Prosessor: Intel Core i3
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 950
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 8 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7/10 64bit
 • Prosessor: Intel Core i5
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 970
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklanylýan ýer: 10 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyApex Aim Trainer

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunApex Aim Trainer gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz