Aokana – Four Rhythms Across the Blue

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Aokana - Gök mugt göçürip almagyň üstünde dört ritm, asmanda uçmak welosiped sürmek ýaly ýönekeý dünýäde sport “Uçýan sirk” gahar-gazapdyr. Anti-grawitonlar tapylandan soň, adama uçmaga mümkinçilik berýän ýörite aýakgap, Anti-Grawiton aýakgaplary dünýäni basyp aldy.

Ulularyň mazmuny ýumşak ýalaňaçlyk we öpüş bilen birnäçe suratlary öz içine alýar. Nyşanlar ekranda görkezilmeýän, ýöne gepleşiklerde gozgalýan jyns gatnaşyklaryna girýär. Şeýle hem, ýüze çykýan her bir gahryman 18 ýaşdan uly. Hekaýa degýän, hereket edýän, gülkünç, däli we islän zatlaryňyzyň hemmesi. Smileylgyrarsyň, aglarsyň we asmanda uçuň medallary we özüňizi tapmak synanyşyklaryňyzda. Sungat hem haýran galdyryjy we bu oýnuň size hödürleýän ähli zadynyň ajaýypdygyna haýran galar. Ses hereketi ajaýyp, ýazuw ajaýyp we hatda subs ýa-da dub bilen gidip boljak birnäçe dilde oýnamak mümkinçiligini hem öz içine alýar. Kollej şalary 2 - I kanun

Ikisem özüne mahsus. Oýunyň iň täze wersiýasy, şuňa meňzeşleri döretmek üçin döredijiler tarapyndan ulanylan köne däl-de, “Unity Motor” -ny oýnamak üçin täzelendi. ajaýyp oýunlar Senren Banka we Making Banka ýaly. Täze hereketlendiriji rugsat berýär has ýokary kararlar elmydama ajaýyp we amatly aýratynlykdyr. Tutuş täze hereketlendirijini ulanmak, döredijileriň hemişe gadyryny bilýän bu oýna wagt we güýç sarp edýändigini aýdyň görkezýär. Oýunda hakykatdanam hiliniň başga bir subutnamasy bolan hakyky problemalar ýok. Everythinghli zat, dürli ýollaryň bir-birine aşa köp bil baglamagy bilen ýeke-täk hakyky nitpik bilen nädip garaşjakdygyňyz işleýär.

 • Täsirli çeper eser.
 • Ajaýyp hekaýa.
 • Ajaýyp keşpler.
 • Ajaýyp sport düşünjesi.
 • Birnäçe ýol.
 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • Anime
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2019-njy ýylyň 27-nji sentýabry
 • Öndüriji
  • NekoNyan Ltd.

 • Neşirçi
  • NekoNyan Ltd.

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Aokana – Four Rhythms Across the Blue Mugt göçürip almak

  Aokana – Four Rhythms Across the Blue Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 ýa-da has täze


 • Prosessor:

  1,3 GGs


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  11 GB


 • Grafika:

  1GB VRAM


 • Oýun nädip gurulmalyAokana – Four Rhythms Across the Blue

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunAokana – Four Rhythms Across the Blue gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz