Anno 2205 Gold Edition v1.3

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Anno 2205 ™ - söýgüli şäher gurluşykçysy kosmosa çykýar! Anno 2205 ™ -de, ertiriň has gowy guruljakdygyny wada berip, adamzadyň gelejekdäki indiki ädimine goşulýarsyňyz. Eartheri basyp alýarsyňyz, baý, gülläp ösýän şäherleri we ajaýyp senagat toplumlaryny döredýärsiňiz, ýöne halkyňyzyň gülläp ösmegini üpjün etmek üçin kosmosa syýahat etmeli. Birleşmek energiýasyndaky ylmy açyş, jemgyýetiň ähli ugurlaryny özgertmegi wada berýär. Zerur izotop, geliý-3, diňe Aýda ýygnalýan mukdarda bolýar. Kosmosa çykyň we çeşme we güýç üçin tolgundyryjy ýaryşda Aýyň üstünde oturyň. Annonyň ussat ykdysady oýny gaýdyp geldi we älem giňişligine uçup, strategiki şäher gurluşyk simulýasiýasyny täze belentliklere çykardy!

Şikaýat edilen şäher gurluşykçysy ARyldyzlar üçin ýetýär Anno 2205 ™, baýrakly şäher gurluşyk franşizasynyň altynjy ady kosmosa ýaýrady. Eartherdäki materikleri kolonizasiýa ediň, Aýda esas dörediň we şäherleriňizi gülläp ösýän metropollara öwürmek üçin Aýyň baýlyklaryny gazyň. Çäklendirilmedik şäher gurluşygy Müňlerçe sagat elýeterli we çylşyrymly oýun size hekaýanyň çäginden çykmaga we netijede müňlerçe binaly monumental şäherleri ösdürmäge mümkinçilik berýär. Ösýän korporasiýaňyzy Eartheriň we Aýyň köp ýerinde bir wagtda dolandyrýarsyňyz. Oýun, dürli sebitleri dessine birleşdirip, birnäçe adada oýnamaga mümkinçilik berýän rewolýusiýa sessiýa re modeimini getirýär. “Anno 2205 ™” seriýadaky iň ulusy bolup, adalarda öňki oýunlara garanyňda bäş esse uly adalarda çäksiz gaýtalanma bahasyny hödürleýär.

INDULGENT Grafika ŞAHYRY .YZY DURMUŞ ED. .R Şäheriňiz uçýan awtoulaglar we bir milliondan gowrak gülläp ösýän raýatlar bilen zawod zawodlary, üweýji minalar we ajaýyp ýabany tebigat bilen bilelikde janlanýar, bularyň hemmesi hereketleriňize esaslanýar. Öňki anno atlar bilen deňeşdirilende düýbünden başga bir oýun bolandygyna garamazdan, oýun gyzykly, ýöne ýönekeý. size 32 sagat doly şatlyk we etmeli işler berer, şonda has köp kynçylyk çekmek, has kyn kynçylyklary ýeňmek ýa-da başga pudak zolaklaryny ösdürmek isleseňiz, esasan size bagly bolar. söweş mehaniki elhenç we iň erbet tarapy, ony zyňmaga mejbur edýär. Oýunyň harby bölümi bolmasa has gowy bolar. Diňe ykdysadyýet tarapy bilen has gowy şöhle saçýar. Bu oýny satyn almagy maslahat berip bilemok, bu simulýatorlaryň köpelýän fanatikasyna sebäp boldum, ýöne has gowy we iň doly tejribäňiz bar bolsa 2070-nji ýyla gidiň (bu diňe işleýär we ähli hakyky kompýuterlerde işleýär), başarsaňyz elýeterli bolsa, ýaňy-ýakynda çykan täze ady synap görüp bilersiňiz, ýöne has gowy oýun kompýuter gerek bolar.

SURATLAR

Anno 2205 Gold Edition v1.3 Mugt göçürip almak

Anno 2205 Gold Edition v1.3 Mugt göçürip almak

Anno 2205 Gold Edition v1.3 Mugt göçürip almak

Anno 2205 Gold Edition v1.3 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 SP1 ýa-da Windows 8.1 ýa-da Windows 10 (64bit wersiýasy)
 • Prosessor: Intel Core i5 750 @ 2.6 GHz ýa-da AMD Phenom II X4 @ 3.2 GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: nVidia GeForce GTX460 ýa-da AMD Radeon HD5870 (Shader Model 5.0 bilen 1024MB VRAM)
 • Saklamak: 35 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyAnno 2205 Gold Edition v1.3

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunAnno 2205 Gold Edition v1.3 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz