Anno 1800 Incl ALL DLC’s

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Anno 1800 Mugt göçürip almak, şäher tarapyndan döredilen real wagt strategiýasy wideo oýny Gök baýt we Ubisoft tarapyndan neşir edildi we 2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Demirgazyk Amerikada işe girizildi. “Anno” seriýasyndaky ýedinji oýun we soňky iki atdan soň “Anno 2070” we taryhy sazlamanyň ulanylyşyna gaýdyp gelýär. Anno 2205XIX asyrda Senagat rewolýusiýasy wagtynda bolup geçdi.

Anno 1800-de, oýunçylar XIX asyryň çalt ösýän tehnologiki landşaftyna we zyýanly syýasy arenasyna geçip, Europeewropanyň dumanly şäherlerinden başlap, jeňňelliklere çenli imperiýa gurmak ugrunda öz baýlyklaryny öz üstlerine alarlar. of Günorta Amerika. Söýgüli aýratynlyklary innowasiýa oýunlary bilen utgaşdyrmak bilen, Anno 1800, Anno franşizasy üçin täze döwrüň başlangyjydyr, sebäbi oýunçylar adamzat taryhynyň möhüm pursatynda yzlaryny galdyrýarlar. Senagatlaşma, diplomatiýa we açyş döwri bolan XIX asyra hoş geldiňiz. Tehnologiki täzelikler, dildüwşükler we üýtgeýän wepalylyklara baý bu döwür, klassiki Anno oýunlary üçin ajaýyp şerti hödürleýär. “Anno 1800” oýunçylara ägirt uly metropollary döredip, netijeli logistik torlary meýilleşdirip, ekzotik täze materigi gurup, dünýä boýunça ekspedisiýalary iberip, diplomatiýa, söwda ýa-da söweş arkaly garşydaşlaryny agdyklyk edýändigi üçin hökümdarlyk ukyplaryny subut etmek üçin giň mümkinçilik berýär. “Youtubers Life”

Anno 1800, Anno taryhynyň 20 ýyllyk söýgüli aýratynlyklaryny birleşdirýär. Baý berýär şäher gurluşygy hekaýa esasly kampaniýa, ýokary derejede düzülip bilinýän sandbox rejimi we Anno köp oýnaýjy tejribesi ýaly tejribe. “Anno 1800” aýratyn AI garşydaşlary, iberip bolýan söwda harytlary, tötänleýin döredilen kartalar, köp seansly oýunlar, zatlar we ş.m. ýaly söýgüli aýratynlyklaryň gaýdyp gelişini görer. Bu möhüm taryhy döwri durmuşa geçirmek üçin Anno 1800 franşizanyň baý däbine köp täze aýratynlyklary hödürleýär. Ekspedisiýalar oýunçylara şöhrat we baýlyk gözleýän mahaly hünärmenler toparyny ibermäge mümkinçilik berýär, täze işçi güýji bolsa zawodlaryňyzy dolandyrmagy öňkülerinden has talaply we reallaşdyrýar. Ahyrynda, oýunçylar senagatyň täze eýýamyny güýçlendirýän gara altynyň bardygyny öňe sürenlerinde Günorta Amerikany ýerleşdirerler.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  16-njy aprel, 2019-njy ýyl
 • Öndüriji
  • Ubisoft

 • Neşirçi
  • Ubisoft

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Anno 1800 Incl ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  Anno 1800 Incl ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  Anno 1800 Incl ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  Anno 1800 Incl ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  Anno 1800 Incl ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  Anno 1800 Incl ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  Anno 1800 Incl ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7/8/10


 • Prosessor:

  Intel Core i3 ýa-da Has gowusy


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  50 GB


 • Grafika kartasy:

  GeForce GTX 670


 • Oýun nädip gurulmalyAnno 1800 Incl ALL DLC’s

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunAnno 1800 Incl ALL DLC’s gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz