Android Hunter A-DARKSiDERS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Korrumpirlenen maşynlar öňler adamlar we androidler üçin gaçybatalga bolan Geljekki Eartheriň köçelerine suw basýar. Şäherler ýykylansoň, söweşmek üçin täze güýç döredilýär - ajaýyp Android Hunter.

“Android Hunter A.” -da hereket platformasynyň gyrasyny ýitileşdirýän, retro bilen ylhamlanan gapdal atyjy enjamy işe giriziň çalt hereket etmek üçin.

Aýratynlyklary

 • Söýgüli reanryň täze görnüşi
 • 8 sany esasy sahna gurşawynyň nusgawy sanawyny çözüň, köp sanly duşmany partladyň, täze usullary öwreniň we dürli täsin biomlaryň toplumyny öwreniň
 • Ajaýyp sazyň janlandyryjy, özüne çekiji we giňden ýaýran görnüşi
 • Oýun içindäki kinematikany doly animasiýa we çuňňur
 • Customüzlerçe özleşdirme opsiýalary! Öz keşbiňizi açyp bolmaýan esbaplar, geýimler, maskalar we başgalar bilen sazlaň!
 • Onlaýn we ýerli lider tagtalary! Başarnyklaryňyzy ösdürip, has gowy basgançak gazanyp, tertipleşdireniňizde ösüşiňizi yzarlaň!

 • Oýunyň ady: Android Hunter A.
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1108800/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/android-hunter-a/result/
 • Reanr: Hereket
 • Öndüriji: DigiPlox
 • Neşirçi: DigiPlox
 • Çykan senesi: 26 Noýabr, 2020

Android Hunter A-DARKSiDERS

SIZE: 5.74 GB


SURATLAR

Android Hunter A-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Android Hunter A-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Android Hunter A-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5 ýa-da has gowy / AMD Phenom II X3 ýa-da has gowusy
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 980 ýa-da has gowusy
 • Saklama: 6 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectSound gabat gelýär

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5 ýa-da has gowy / AMD Phenom II X3 ýa-da has gowusy
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1060 ýa-da has gowusy
 • Saklama: 6 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectSound gabat gelýär

Oýun nädip gurulmalyAndroid Hunter A-DARKSiDERS

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAndroid Hunter A-DARKSiDERS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz