An Elder Scrolls Legend: Battlespire

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Bethesda Softworks

Neşirçi: Bethesda Softworks LLC

Çykan senesi: {{'1997-11-30T00: 00: 00 + 02: 00' | senesi: 'longDate': '+0200'}}

Reanr: RPG, Başdan geçirmeler

Bu oýny satyn alanyňyzda, eraşulular aýlawlary: Arena we eraşulular aýlawlary II bap: Daggerfall GOG.com hasabyňyza mugt goşular!

Ençeme ýyllap Imperator söweşi bolmak, imperatora hyzmat etmek we goramak üçin jady we söweş usullaryny öwrendiňiz. Indi, soňky synagyňyz hökmünde, içindäki kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup, gorkunç Battlespire-ni tamamlamaly. Subut edilýän ýere gireniňde bir zat dogry duýulmaýar. Tiz wagtdan Daedra Lord Mehrunes Dagonyň Battlespire hüjüm edip, weýran bolandygyny, hemmesini öldürendigini görersiňiz. Iň soňky umyt, enjamlar bilen enjamlaşdyrylan we taýyn däl bolsa-da, Dagonyň meýilnamasyny duruzmak we “Battlespire” -ni Imperial dolandyryşyna dikeltmek size bagly.

Ilki bilen “eraşulular aýlawlary: Daggerfall” -iň giňelmegi hökmünde göz öňünde tutulypdy, bu bölek ýerine Bethesda tarapyndan özbaşdak at hökmünde çykaryldy. “Elder Scrolls” dünýäsinde we köp halanýan elementler bilen gurşalan hem bolsa, “Battlespire” birnäçe tarapdan özboluşly; açyk dünýä gözlegine däl-de, oýun ýatdan çykmagyň dürli ýerlerini goşmak bilen oýunçylary 7 derejeden alyp, diri galmagy nygtaýar. Şeýle hem, ýykylan duşmanlaryndan elinden gelenini halas etmek üçin oýunçy goýup, dükan ýa-da täjir ýok. Doly keşpler we stat özleşdirilmegi henizem çybynda jady ýasamak ukyby ýaly oýun oýnamagyň esasy düzüm bölegi bolup durýar we oýun serialyň meşhurlygy we häsiýeti bilen doly. Dagony ýeňip, imperatora hyzmat etmäge mynasypdygyňyzy subut edip bilersiňizmi?

Esasy aýratynlyklar:

  • Mehrunes Dagony we onuň güýçlerini duruzmak üçin gözlegiňizde, zalym zyndanyň çuňlugyndan başlap, beýik galalarynyň belentliklerine çenli Battlespire dünýäsini geziň.
  • “Daggerfall” oýun ulgamyna esaslanyp, isleýän gahrymanyňyzyň takyk görnüşini gurnamak üçin deňi-taýy bolmadyk güýç bilen özboluşly keşp dizaýn ulgamyny ulanyp çempionyňyzy dörediň.
  • Spörite “SpellMaker” ulgamy, öz jadygöý jadylaryňyzy çybynlarda düzmäge mümkinçilik berýär
  • Köp sanly ajaýyp özboluşly haýwanlar we mekirlik bilen döredilen taktiki kynçylyklar we hereket bulaşyklary bilen söweşiň

SURATLAR

An Elder Scrolls Legend: Battlespire Mugt göçürip almak

An Elder Scrolls Legend: Battlespire Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • Ulgam: Windows XP / Vista / 7/8/10
  • Prosessor: 1.8 GGs
  • Oryat: 512 MB RAM
  • Grafika: DirectX 9.0c bilen gabat gelýän 3D grafiki karta
  • Saklanylýan ýeri: 2 Gb HDD


Oýun nädip gurulmalyAn Elder Scrolls Legend: Battlespire

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAn Elder Scrolls Legend: Battlespire gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

TUSFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz