Alice Madness Returns Complete Edition

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Alisa: Madness Returns, bulgurlary we 3D platforma bilen bozulan Mario 64-e meňzeýär, söweş bolsa söweşiň Hudaýy we beýleki üçünji şahs oýunlary ýaly birneme oýnaýar. Bu täsinlik, oýny özboluşly edýän ýalňyş görnüş, bu we hekaýa hekaýasynyň Alisa: Madness Returns hakykatdanam ajaýyp oýun bolmagy üçin ýeterlikmi ýa-da ýokdugyny görmek galýar. Alisiň ýangyn zerarly maşgalasynyň trawmatiki ölümi sebäpli galýusinasiýa bilen başlaýar. Galýusinasiýa täsin dünýäsine tä täsin dünýäsinde oýanýança hasam erbetleşýär. .Adyna düşenok bolsa-da. Wonderland, bu ýeri weýran edýän “Infernal Train” atly Wonderland däl-de, bir zat bilen zaýalandy.

Muny bilenden soň Wonderland korrupsiýasynyň öňüni almak we geçmişi barada has giňişleýin maglumat almak üçin ýola çykýar. Grafika “Unreal Motor” -dan, ýöne 4-den öň “Unreal 3”. Oýun käbir döwrebap oýunlar ýaly gowy görünmeýär, ähtimal häzirki zaman oýunlarynyň aňyrsynda hereketlendirijiniň bolmagy sebäpli bolup biler, ýöne bu oýnuň goýberilen senesine has köp mesele. Oýunyň 2D çagalar multfilm filminden doly animasiýa edilen 3D hack we çyzgy görnüşine öwrülmegi, elhençlik bilen döredilen wideo oýny etmek gaty kyn zat bolmalydy we olar ony gaty gowy çekmegi başardylar. Belki, has köp çagalar multfilmlerine elini degirerler we bu oýundan başga wideo oýunlarynda öwrenilmedik düşünje barada 18+ gijeki görnüşlerine öwürerler diýip umyt edýärin. Mundan başga-da, olar hemişe filmlerde surata düşýärler, näme üçin çagalaryň hekaýalaryny gorkunç oýunlara öwürmeli däl…

Erkinlik we azatlyk! Hundredsüzlerçe ýer, gahryman we gözleg bilen giň açyk dünýäde islän zadyňyzy ediň. Häkimiýet ugrunda göreşýän birnäçe topara goşulyň ýa-da ýeke gidiň, saýlawlaryň hemmesi size bagly. AECRATYN! ECörite häsiýet ulgamy bilen islän adam boluň. Güýçli sowutly esgerden başlap, täsin gürleýjä çenli ýüzlerçe Perkden saýlap, öz oýnawaç stiliňizi ösdürip bilersiňiz. Super Deluxe piksel! Täze nesil grafika we yşyklandyryş hereketlendirijisi Fallout dünýäsini öňküsi ýaly janlandyrýar. Arkalaşygyň partlan tokaýlaryndan başlap, Bostonyň harabalyklaryna çenli her bir ýer dinamiki jikme-jikliklerden doly. Zorluk we salgyt tölegi! Hüjümleriňizi saýlamaga we kinematiki gyrgynçylykdan lezzet almaga mümkinçilik berýän täze dinamiki Vault-Tec Assisted Targeting System (VATS) bilen güýçli birinji ýa-da üçünji adam söweşi hem haýallaşdyrylyp bilner. Ectygna we gur! Şu wagta çenli iň ösen senetçilik ulgamynda müňlerçe zatlary ýygnaň, täzeläň we guruň. Aparag, sowut, himiki maddalar we iýmit diňe başlangyç - hatda ähli ilatly ýerleri gurup we dolandyryp bilersiňiz.

SURATLAR

Alice Madness Returns Complete Edition Mugt göçürip almak

Alice Madness Returns Complete Edition Mugt göçürip almak

Alice Madness Returns Complete Edition Mugt göçürip almak

Alice Madness Returns Complete Edition Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • Prosessor: 1.60 GGs ýa-da ondan uly işleýän Intel Core2 Duo (ýa-da şoňa meňzeş); 1,60 GGs ýa-da has uly işleýän AMD Athlon X2 (ýa-da şoňa meňzeş).
 • Oryat: 2048MB ýa-da has uly
 • Gaty disk giňişligi: 8.5 GB
 • Wideo: NVIDIA GeForce 7600 256MB ýa-da ATI Radeon X1650 256MB ýa-da has uly *
 • Ses: DirectX 9.0c gabat gelýär
 • Oýun nädip gurulmalyAlice Madness Returns Complete Edition

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunAlice Madness Returns Complete Edition gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz