Airport Madness 3D (v1.402)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Big Fat Simulations Inc.

Neşirçi: Big Fat Simulations Inc.

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 25-nji maýy

Reanr: Başdan geçirmeler, simulýasiýa, dolandyryş, tötänleýin

Midair çaknyşyklaryndan gaça duruň!

“Airport Madness” -iň ýedinji wersiýasy oýunçylara dolandyryş diňiniň nukdaýnazaryndan 3 ölçegli howa hereketini dolandyrmak tejribesini hödürleýär. Syçanjygyňyzy süýräp, howa menzilinde aýlanyp bilýän wirtual swivel oturgyçda oturyp bilersiňiz. Gowy howa ýa-da erbet saýlaň, diňiň beýikligini öz islegiňize görä sazlaň, soňra hakyky howa menzilleriniň bäşisine we daşynda uçar gatnawyny dolandyrmak üçin eliňizden gelenini ediň, ýakyn wagtda has köp howa menzili bolar. Uçar her buýrugyňyza boýun bolansoň, adam pilot seslerini diňläň. Animasiýa şemallarynyň güýçli şemallara reaksiýasyny görüň. Uçaryň arasyndaky ähtimal gapma-garşylyklar üçin radar ekranlaryňyzy skanirläň.

Hakyky howa hereketini dolandyryjylar tarapyndan döredildi

Sevenedi ajaýyp howa menzili!

“Airport Madness 3D” serialyň galan bölegine meňzeş oýun oýnamak mehanikine eýedir. Bu wersiýada, her howa menzili iki sany aýratyn ýol hereketini hödürleýär, bu howa menziliniň öňki alty wersiýasyndan has ýokary ädim.

Esasy aýratynlyklar:

 • Faceerüsti radar ekrany
 • Howa arkaly radar ekrany
 • Adam pilot sesleri
 • Öli hakyky uçuş aýratynlyklary
 • Goşmaça erbet howa
 • Üç dürli pikir, şol sanda “pilot kamerasy”
 • Düzülip bilinýän diňiň beýikligi
 • Ulaltmak görnüşi
 • Tersine hereket görnüşleri
 • Birnäçe oýun oýnamak tertibi
 • Norman Manli howa menzili, Kingston Jamaamaýka
 • Billy Ontario, Toronto Ontario
 • Daşly metropoliten howa menzili, Kolorado ştatynyň Broomfild
 • LaGuardia howa menzili, Nýu-Yorkork ABŞ
 • Wankuwer porty (ýüzýän uçar bazasy), Wankuwer, Kanada
 • Castlegar (tokaý ýangyn söndüriş), BC, Kanada
 • Los Anjeles
 • Boston Logan (geljek aprel)
 • Düzülip bilinýän beýiklik dolandyryş diňiniň görnüşi
 • Uçuş zolagynyň bosagasy görnüşi
 • Ulaltmak ýa-da daşlaşdyrmak, ähli tarapa pan

SURATLAR

Airport Madness 3D (v1.402) Mugt göçürip almak

Airport Madness 3D (v1.402) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
 • Prosessor: 1.0 GHZ
 • Oryat: 512 MB RAM
 • DirectX: 8.0 wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 200 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyAirport Madness 3D (v1.402)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAirport Madness 3D (v1.402) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KBAGI.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

FILESCDN.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

ACCOUNTS.GOOGLE.COM
OWükiziz