Airborne Kingdom-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Domeniňizi guruň
Özboluşly asman şäherini guruň. Jaý guruň, zerurlyklary kanagatlandyryň we urugyňyzy ösdüriň. Götermegi, agramy deňagramlylygy saklaň we ýangyçdan az sarp etmäň!
Barrenleri uçuň
Her oýun bilen üýtgeýän peýza .y öwreniň. Resurslary gözläň, ýitirilen tehnologiýalary tapyň we gadymylaryň ykbalyny tapyň!
Patyşalyklary birleşdiriň
Patyşalyklar bilen wepaly boluň. Olara artefaktlary tapmaga, ýadygärlikleri gurmaga we asmana birikdirmäge kömek ediň. Guidanceolbaşçylygyňyz sazlaşykly döwre itergi berip biler!


  • Oýunyň ady: Howa bilen baglanyşykly Patyşalyk
  • Dükanyň sahypasy: https://www.epicgames.com/store/en-US/product/airborne-kingdom/home
  • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/airborne-kingdom/result/
  • Reanr: Strategiýa, şäher gurluşykçysy, gözleg
  • Öndüriji: “Wandering Band” LLC
  • Neşirçi: “Wandering Band” LLC
  • Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 17-nji dekabry

Howa bilen baglanyşykly Patyşalyk-KODEX

SIZE: 1,75 GB


SURATLAR

Airborne Kingdom-CODEX Mugt göçürip almak

Airborne Kingdom-CODEX Mugt göçürip almak

Airborne Kingdom-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum
Maslahat berilýär
Göni X.
DirectX 12
Göni X.
DirectX 12
OS
Windows 7
OS
Windows 10
Prosessor
Intel Core i7-3770 ýa-da AMD FX-8350
Prosessor
Intel Core i7-8700 ýa-da AMD Ryzen 7 1800x
Oryat
8 Gb RAM
Oryat
8 Gb RAM
Grafika
NVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB ýa-da AMD Radeon HD 7870, 2 GB
Grafika
NVIDIA GeForce GTX 1060, 3 GB ýa-da AMD Radeon RX 580, 4 GB
Saklamak
2 Gb
Saklamak
2 Gb

Oýun nädip gurulmalyAirborne Kingdom-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAirborne Kingdom-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz