Ailment-P2P

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Eý, ýigitler! Meniň adym Iwan, menem dörediji Kesel. Men ýeke-täk dörediji we bu meniň ilkinji oýnum. Köp wagt geçmän başladym, bu oýny tamamlamak, çyzmak we kodlamak we oýun ösüşi bilen baglanyşykly başga-da köp zatlar etmek üçin 9 aý töweregi wagt gerek boldy. Ilkibaşda oýun iOS we Android telefonlary üçin ýasaldy we 2019-njy ýylyň 1-nji maýynda çykdy we göçürip aldy 250K 3 aýyň içinde gaty gowy synlar bilen (4.6 AppStore / GooglePlay). Ol boldy Günüň oýny üstünde AppStore 28-nji sentýabrda, Google Play dükanyndaky Indie burçuna girdi we henizem şol ýerde galýar. Bu, öň hiç wagt oýun oýnamadyk täze döredilen ýeke-täk dörediji üçin meniň üçin däli ýalydy. Oýunçylar Ailment-iň kompýuterde goýberiljekdigini ýa-da ýokdugyny soraýardylar, indi bolsa gidiň! Barlap görüň we pikirleriňizi maňa habar beriň!

"Bu oýun diňe bir arzan mahabat gaplanan galyndylardyr öýdüpdim, ýöne oýnap başladym we gyzykly we kyn gördüm. Elbetde göçürip alyň."

Bu, hakykatdanam gowy birleşdirilen oýun! Hatda diňe bir adamyň üstünde işlemek we ony dolandyrmak üçin oýun gaty ussat görünýär we oýnamak gaty gyzykly. Oýnandan bir ýa-da 2 sagadyň içinde derrew dostlarymy oýnamagy maslahat berdim! Daş-töwereginde ajaýyp oýun."Hiç haçan oýun ýa-da beýleki programmalar hakda syn ýazmaýaryn, diňe syn ýazmak üçin wagt sarp edip bilmeýändigim üçin. Thisöne bu oýun meniň üçin üýtgedi. Bu oýun hakykatdanam bir topar az oýlanýar kosmos filmlerinden gizlenen ýumurtga. Oýun dowam eden wagty gaty hezil etdi. Hakykatdanam bu ýigitleriň şuňa meňzeş başga bir oýun bilen çykjakdygyna umyt edýärin! Hatda munuň üçin birnäçe dollar tölärdi. "

"Garaşýan zatlarymy amala aşyrdym. Muny okaýanlara hökman maslahat berýärin."

Kesel, uzakdaky galaktikada kosmos gämisinde bolup geçýän piksel-sungat hereketidir. Baş gahryman, ekipa .yň eneme öwrülendigini bilmek üçin üç gün huşsuz bolansoň, kosmos gämisinde oýarýar. Iň soňky ýadyna düşen zat, halas ediş işinde bolan başga bir gämiden gaýdyp gelýärdi, ýöne şol gämidäki her kim eýýäm öldi ... Bolan wakany ýada salmaly we hakykaty bilmeli.

Aýratynlyklary:
* Köp dürli ýarag
* Zalym ölüm animasiýalary
* Tolgundyryjy hekaýa
* Piksel sungat grafikasy
* Elmydama gürleşýän häsiýet
* Atmosferadaky ses effektleri
* Dramatiki gurşaw
* NPC-leri ýanyňyz bilen getirmek ukyby


 • Oýunyň ady: Kesel
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1167530/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/ailment/result/
 • Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indi
 • Işläp düzüjiler: Iwan Panasenko
 • Neşirçi: Iwan Panasenko
 • Çykan senesi: 23 Oktýabr, 2019

Kesel-P2P

SIZE: 118 MB


SURATLAR

Ailment-P2P Mugt göçürip almak

Ailment-P2P Mugt göçürip almak

Ailment-P2P Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7 ýa-da has ýokary
 • Prosessor: Intel Core i3
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: bagyşlanan grafiki karta (opengl 3.0 goldawy ýa-da has ýokary)
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 200 MB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyAilment-P2P

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAilment-P2P gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz