Agoraphobia Knock Knock-DARKSiDERS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Oýun alnanlar asyl galan zatlardy. Oýun, awtoulagy döwülenden soň ýitirim bolan maşgalasyny gözläninde yzarlaýar. Indi jynly eşikler bilen gurşalan öýüň içinde galan. Siziň aňyňyz bulaşyk we diňe aljyraňňylyk duýgusy galýar. Gaçmaly.

Esasy aýratynlyklary:
Ajaýyp optimizasiýa
Bulaşyklar
Bellikleri okamak
Düwmeleriň ulanylmagy
Atmosfera sazy
Bug üstünlikleri

Agorafobiýa “Knock Knock” fiziologiki diri galmak gorkunç oýun.

Möhüm bellik. Oýun bir adam tarapyndan işlenip düzüldi we Unreal motor 4 ulanyldy.


 • Oýunyň ady: Agorafobiýa “Knock Knock”
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1580260/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/agoraphobia- kknock-knock//ult/
 • Reanr: Indi
 • Öndüriji: Boýalan oýunlar
 • Neşirçi: Boýalan oýunlar
 • Çykan senesi: 6 aprel, 2021

Agorafobiýa kakmak, DARKSiDERS

SIZE: 7.84 GB

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Agoraphobia Knock Knock-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Agoraphobia Knock Knock-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Agoraphobia Knock Knock-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 SP1 (KB 2670838 gurlan bolmaly) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
 • Prosessor: 2.3+ GGs
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 470 GTX ýa-da AMD Radeon 6870 HD DX11
 • Saklama: 7 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Goldaw çipsetleri: NVIDIA 470 GTX ýa-da has uly; Intel 4000 ýa-da has uly. Bu çipsetleriň noutbuk wersiýalary goldanylmazlygy mümkin. Wideo we ses karta draýwerlerine täzelenmeler zerur bolup biler.

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 SP1 (KB 2670838 gurlan bolmaly) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
 • Prosessor: 3.4+ GGs
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 1060 GTX ýa-da AMD Radeon RX 570 4GB DX11
 • Saklama: 7 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Goldaw çipsetleri: NVIDIA 470 GTX ýa-da has uly; Intel 4000 ýa-da has uly. Bu çipsetleriň noutbuk wersiýalary goldanylmazlygy mümkin. Wideo we ses karta draýwerlerine täzelenmeler zerur bolup biler.

Oýun nädip gurulmalyAgoraphobia Knock Knock-DARKSiDERS

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAgoraphobia Knock Knock-DARKSiDERS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz