Agarta TURKISH

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Irden bankda nobata durup, syýasatçylaryň gözüne adamlara seredip ýalan sözlemegine ýa-da diňe gygyrmaga güýjüň ýokdugyny duýup, oýanyp gördüňizmi? ? Bolmasa-da, hökman bir gün bolar. Sebäbi adaty bir adam hökmünde durmuşyňyza täsir edýän ähli kararlar, gymmat bahaly içgi stollaryny saklaýanlar tarapyndan kabul edilýär. Irden işe gitmek üçin oýanmakdan ýa-da gije uklamak üçin dökülen gözýaşlaryňyzdan başga zat galmaýar. Agarta, bu "durmuş üçin aglamak" esasynda gan bilen ýazylan, bizi adam edýän ahlak hökümlerimiziň we kararlarymyzyň töwereginde emele gelen we "hakykatyň" we "gowylygyň" diňe "gazanyp boljakdygyna" düşünýän hekaýa. biziň ýaşaýan dünýämiz.

Reectingissýorlyk etmek we saýlamak bilen, Cerrahy mümkin bolan 22 netijäniň birine getirersiňiz. Agarta, her bir kararyňyzyň we her bir kararyňyzyň ähmiýetini we ähmiýetini görkezmek üçin döredildi. Sebäbi eden her bir kararyňyz hem ýüz öwürmekdir we hiç bir karary yzyna alyp bilmersiňiz. Agartanyň ssenariý toparyna Ali Ridwan Tekeoğlu, şeýle hem köp sanly halkara festiwallarynda baýrak alan “The Cheat” web seriýasynyň ssenaristi Taha Ulukaýa girýär. Temperament modeli Her bir kararyňyz, ugrukdyrýan keşbiňiziň şahsyýetine täsir edýär. Oýunyň her finalyna ýeteniňizde, kabul eden kararlaryňyzyň netijesinde häsiýetiňiziň derňewi size hödürlenýär. Şeýlelik bilen, saýlanlaryňyzyň täsirini görüp bilersiňiz.

Kinematiki FMV görnüşi 4K-da hakyky aktýorlar bilen surata düşürilen interaktiw triller. Arakesmeden 22 finalyň birine alyp barýan 100-den gowrak saýlaw. Saýlananlaryň jeminden ybarat Temperament Model. Filmde Mehmet Küçük, Burak Sarymola, Berna Adygüzel, ashaşar Aýdynlyogly, Alper Türedi ýaly sungat işgärleri bar. Hakyky oýun üçin, otuz ýyl bäri dünýäniň köp ýurtlarynda adam öldüren we metbugat tarapyndan gözlenýän lakamdan başga ady ýa-da başga bir zady bilmeýän Cerrah, saýlamalary yzyna gaýtaryp bolmaz. Gyzyl bildiriş bilen interpol peýda bolýar. Adalat we kanun düşünjelerini sorag astyna alan Cerrah, häkimiýete eýe bolanlara we şahsy bähbitlerini goramak arkaly döreden şahsy imperiýalaryny giňeltmegi maksat edinýänlere garşy göreşe başlaýar.

SURATLAR

Agarta TURKISH Mugt göçürip almak

Agarta TURKISH Mugt göçürip almak

Agarta TURKISH Mugt göçürip almak

Agarta TURKISH Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 32 bit
 • Prosessor: 2.0 GGs
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: DirectX 11.0 gabat gelýän wideo karta
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 40 GB elýeterli ýer
 • Oýun nädip gurulmalyAgarta TURKISH

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunAgarta TURKISH gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz