Against the Storm

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Siz Wiktoroý - ot ýakan şa aýaly tarapyndan çöli dikeltmek we Smoldering City üçin ýitirilen baýlygy tapmak, siwilizasiýanyň köne dünýäni ýok eden Blightstorm-a garşy soňky binýady. Diňe bir şähere gönükdirilen diri galan şäher gurluşykçylaryndan tapawutlylykda, tupana garşy dürli fantaziýa ýaryşlary bilen ýaşaýan, hersiniň öz aýratynlyklary we zerurlyklary bolan giň, gülläp ösýän şäherçeler ulgamyny gurmaly. Emma çöl köp gizlin howplary başdan geçirýär we hemişelik tupanlar ilatyňyzy boýun egdirer. Eger ilatly ýerleriňiz ýykylmaly bolsa, ekspedisiýa gutaryp biler - ýöne oýun däl. Tupana garşy roguelit şäher gurluşykçysy, her gezek ýabany ýere täze syýahata gideniňizde, öňki ekspedisiýalaryňyzyň çeşmelerini, kämilleşdirişlerini we tejribelerini dowam etdirersiňiz.

Düwürtikler we haizizyklar ýaşamak üçin göreşde adamlar we arfalar bilen bilelikde durýarlar. Jaý we aşpezlik isleglerinden başlap, kaşaň we dynç alyşda dadyp görmek üçin dürli zerurlyklary deňleşdireniňizde, her toparyň güýçli taraplaryny ulanyň. Tokaýyň sütemli duşmançylygynda ahlagy ýokarlandyrmak üçin ýagyş palto öndüriň, ale demläň we pirog bişiriň. Roguelitiň täzeden ýerine ýetirilmegi bilen güýçlendirilen şäher gurluşykçy oýunlaryny başdan geçiriň. Täze şäherçeleri guruň we Smoldering şäherini täzelemek üçin gymmatly meta-ösüş çeşmelerini ýygnaň. Gaýtalanýan güýçli tupan ilatly nokatlar üçin gutulgysyz howp döredýär, emma olar dünýäni üýtgedýär we ösüş üçin täze mümkinçilikleri açýar. Gameüzlerçe oýun üýtgeýjisi we 5 aýratyn biom bilen her şäheriň ýerleşýän ýeri, hatda iň başarnykly Wikeroy üçinem özboluşly kynçylyklary döredýär. Howanyň şertlerini üýtgetmek we strategiýaňyzy “gurmak” bilen synag ediň - jemgyýetiňiziň gülläp ösmegine ýa-da weýran bolmagyna kömek edip biljek meýilnamalary we desgalary düzüň. Elindäki çeşmelerden peýdalanmak üçin ingredientleri garyşdyryň we deňeşdiriň. Söwdagäriň indiki ýyl näme getirjekdigini bilmeýärsiňiz, tokaýda hazynalar, çeşmeler ... we gadymy howplar bar.

Täze şäheriň düýbüni tutmak şäher gurluşykçy oýnunda iň tolgundyryjy pursatlaryň biridir. Tupana garşy, ösüp barýan dünýäde ozal döredilen şäherler bilen aragatnaşyk saklamak we söwda etmek bilen bir hatarda täze ilatly ýerleri döretmäge mümkinçilik alarsyňyz. Her gezek başgaça bolar. Dürli çeşmeler we mehanika bilen birnäçe dürli biom bar. Her bir ýasalan önümi diýen ýaly dürli materiallary ulanyp, dürli netijelilik derejesi bolan dürli binalarda ýasap bolýar (köplenç ýitirýän zadyňyza alternatiwa tapyp bilersiňiz). Binalaryň köpüsi birnäçe dürli haryt öndürip biler. Şonuň üçin kartada bar bolan çeşmelere we ýaşaýyş jaýyňyzy saýlamagyňyz bilen, ýaşaýyş jaýyňyz käbir haryt öndürmäge oňat bolar, käbirleri has seýrek bolar, käbirleri diňe söwdagärden elýeterli bolar ýa-da asla bolmaz. Ony henizem işledersiňiz - elmydama haýsydyr bir ýol bar.

SURATLAR

Against the Storm Mugt göçürip almak

Against the Storm Mugt göçürip almak

Against the Storm Mugt göçürip almak

Against the Storm Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64 Bit
 • Prosessor: Intel i3-4160 ýa-da AMD FX-4350
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 650 ýa-da AMD Radeon HD 7750
 • Saklama: 5 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyAgainst the Storm

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunAgainst the Storm gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz