AFTERLIFE-SKIDROW

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Iň meşhur atyjylara mynasyp adrenalin-nasos oýny bilen özüňizi gurşap alyň we däliň ýokarlanmagyndan halas boluň! Bulam-bujarlygy we adamyň ýoýulmagyny başdan geçiriň. Bu başdan geçirme, “DreamCity” -iň garaňky köçelerinden ony dolandyrýan korporasiýalaryň beýik gatyna çykar.

Gümürtik we öwrümlerden doly çalt oýnalýan oýun, ekranda dem alar. Atyjy bölümler, özboluşly tejribäni döretmegi birleşdirýän gorky we gorkudan doly elhenç pursatlar bilen çalşylýar.
Iň köp satyja satylan däli zombi we esgerleri ýok etmek, kynçylyklary ýeňip geçmek we gan dökýän başlyklary ýeňmek üçin arsenaly ulanmaly bolarsyňyz. Çäklendirilmedik gahar-gazap hödürleýän bu dopopian, janly dünýäden lezzet alyň. Şäheriň töwereginde gizlenen ähli kiber programmalaryny ýygnap, häsiýetiňizi täzelemegi ýatdan çykarmaň.

Köçelerde zorluk we dargamak höküm sürýän mahaly açgöz, pul aç-açan düzüjiler tarapyndan dolandyrylýan Cyberpunk şäheri bolan “DreamCity” -e çümüň. Durmuşyňyza gözegçilik edip, abraýly akula ýa-da ähmiýetsiz minnow bolmagyňy kesgitlemegiň wagty geldi. Rowaýata öwrülmegiň wagty geldi!


 • Oýunyň ady: AFTERLIFE
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1619590/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/afterlife/result/
 • Reanr: Hereket, Indi
 • Öndüriji: Mania düzmek
 • Neşirçi: Mania düzmek
 • Ulanyjy reýtingi:🡹5 🡻8 Esasan negatiw
 • Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 19-njy dekabry

AFTERLIFE-SKIDROW

SIZE: 3.94 GB

INGeke-täk çyzyklar


SURATLAR

AFTERLIFE-SKIDROW Mugt göçürip almak

AFTERLIFE-SKIDROW Mugt göçürip almak

AFTERLIFE-SKIDROW Mugt göçürip almak

AFTERLIFE-SKIDROW Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Microsoft Windows 7, 8, 10
 • Prosessor: ntel® Core ™ 2 Duo E6600 ýa-da AMD Phenom ™ X3 8750 ýa-da has gowy goldanýar
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® 8600GT 256 MB ýa-da has gowy / ATI Radeon® X1950Pro ýa-da has gowusy
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 8 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Diller:Iňlis*Fransuz, Italýan, Nemes, Ispan - Ispaniýa
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyAFTERLIFE-SKIDROW

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAFTERLIFE-SKIDROW gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz