Afterfall InSanity Extended Edition-P2P

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Nikolas oýunlarynyň aladasynyň bir bölegi bolan Intoxicate studiýasy tarapyndan döredilen apokaliptikden soňky diri galmak gorkusy. Oýun, 2035-nji ýylyň alternatiw hakykatynda, III Jahan Urşy weýran bolan dünýäde we güýçli wodorod bombasynyň ýarylmagynda bolup geçýär.


  • Oýunyň ady: Afterfall InSanity giňeldilen neşir
  • Dükanyň sahypasy: -
  • Metakrit: https://www.metacritic.com/game/pc/afterfall-insanity
  • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, Indi
  • Öndüriji: Nikolas oýunlary
  • Neşirçi: Içgili studiýalar
  • Ulanyjy reýtingi:73,732 72972 Garyşyk
  • Çykan senesi: 2011-nji ýylyň 25-nji noýabry

AfterSanity giňeldilen neşir-P2P

SIZE: 6.07 GB

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Afterfall InSanity Extended Edition-P2P Mugt göçürip almak

Afterfall InSanity Extended Edition-P2P Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Maslahat berilýär: Core 2 Duo 2 GHz 2 GB RAM (3 GB - Vista / 7) grafiki karta 256 MB (GeForce 8600 GT ýa-da has gowusy) Windows XP / Vista / 7

Iňlis, nemes, polýak, çeh


Oýun nädip gurulmalyAfterfall InSanity Extended Edition-P2P

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAfterfall InSanity Extended Edition-P2P gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz