Adios (v1.0.0.6)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Erbetlik

Neşirçi: Erbetlik

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 16-njy marty

Reanr: Başdan geçirmeler

Adios, çylşyrymly karara ýapyşmak üçin kinematiki ilkinji adam oýny.

Sen Kanzasda doňuz fermeri. Oktýabr. Sowuk, gysga säherler adaty zat, şonuň üçin märekäniň doňuzlaryňyzy jesetleri ýok etmek üçin ulanmagyna rugsat bermek bilen indi gowy däl diýen karara geldiňiz. Köne dostuňyz - hitman - başga bir jesedi getirmek üçin kömekçisi bilen geleninde, ahyrsoňy olara gutarandygyňyzy aýtmak üçin batyrlyk görkezdiňiz.

Dostuňyz durmagyňyzy islemeýär. Taşlamak ýaly zadyň ýokdugyny bilýär, şonuň üçin ýalňyşýandygyňyza ynandyrmaga synanyşar. Günüňizi bilelikde geçirýärsiňiz, öý işlerini edýärsiňiz we Amerikanyň Orta Günbataryndaky hakyky gurşawyň çeňňeklerini öwrenýärsiňiz, eger sizi galmaga ynandyryp bilmese, sizi öldürmäge mejbur boljak adam bilen bilelikde.

Nädip jogap berjekdigiňizi ömrüňiziň ahyryna çenli kesgitlär.

Adios hoşlaşmagy aňladýar.

SURATLAR

Adios (v1.0.0.6) Mugt göçürip almak

Adios (v1.0.0.6) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 8/10 (64 bitli OS gerek)
  • Prosessor: Intel Core i5-750 2.68Ghz / AMD II x4 945 3.0Ghz ýa-da şoňa meňzeş
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GTX 560 2GB / AMD Radeon 6870 HD 2GB ýa-da şoňa meňzeş (Integrirlenen grafika goldanylmaýar)
  • DirectX: 11-nji wersiýa
  • Saklanylýan ýer: 5 GB boş ýer
  • Ses kartasy: Hawa.


Oýun nädip gurulmalyAdios (v1.0.0.6)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAdios (v1.0.0.6) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz