Accident v1.05

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Awariýa mugt göçürip almak, a journalisturnalist köne ulagy gözleýän heläkçilik hadysalary. Pidalara kömek ediň we ilkinji kömegi ýerine ýetiriň, subutnamalary alyň we hakykatdanam nämäniň bolandygyny anyklamak üçin wakalary täzeden guruň.

Bu oýunda pida bolanlar bilen gan sahnalary bar awtoulag heläkçiligi. Pidalaryň ýagdaýyna baha beriň we işe giriň! Dem alýarlarmy? Olarda çynlakaý ýaralar barmy? Islendik zat olaryň ýaşamagy üçin möhüm bolup biler. Ilkinji kömegi beriň, gan akmagyna gözegçilik etmek, impulsyny barlaň we mümkin bolsa dikeldiş ýagdaýyna salyň. Tebigatyna baglylykda zerur zatlary ediň adatdan daşary ýagdaý. Ilki kime kömek etmeli? Iň oňat usulda nädip etmeli? Nädogry ýoldan kömek edip, beýleki adamlaryň janyny, hatda öz janyňyzy hem howp astynda goýup bilersiňiz. Iki gezek pikirleniň, ýöne ýadyňyzdan çykarmaň - wagt gutarýar! Erbet saýladyňyzmy? Thearalananlaryň hemmesini halas edip bilmediňizmi? Muny düzetmäge mümkinçiligiňiz bar! Wagtyňyzy yza öwüriň we gaýtadan synanyşyň. Birine kömek edeniňizde, her sekunt möhümdir, çuňluga wagt ýok synaglar heläkçiliginiň sebäpleri boýunça. Junk Jek

Başga bir bölek boluň halas ediş missiýalary: ýönekeý awtoulag bökdençliklerinden başlap, dürli ýerlerde, howa şertlerinde we hatda dürli wagtlarda çynlakaý zynjyrly reaksiýa heläkçiligine çenli. Tejribe toplamak we hakyky durmuş ýagdaýlarynda adamlara nädip kömek etmelidigini öwreniň. Bejergi prosesinde oýunçylar bejeriş ädimlerini tamamlarlar kiçi oýunlar. Içindäki kiçi oýunlar ýönekeý bolsa-da, çynlakaý oýunlary has gyzykly edip biler. Kazyýetiň derňewi bejerginiň başlamagyndan tapawutlanýar we has köp oýun oýnaýar. Kazyýet derňewi wagtynda oýun formaty üýtgedi we logiki tapmany çözmek esasy oýun mazmunyna öwrüldi. Emma halas ediş işiňiz gutarandan soň, ähli ýagdaýy seljerip, bölekleri alyp, heläkçilige näme sebäp bolandygyny anyklap bilersiňiz.

 • Pleönekeý we gowy düşündirilen mehanika
 • Equeterlik we hakyky durmuş ýaly protokollar
 • Maglumat oýny
 • Gowy gurlan senariýalar
 • Reanr
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 14-nji oktýabry
 • Öndüriji
  • Ikitaraplaýyn oýunlar

 • Neşirçi
  • Ikitaraplaýyn oýunlar

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Accident v1.05 Mugt göçürip almak

  Accident v1.05 Mugt göçürip almak

  Accident v1.05 Mugt göçürip almak

  Accident v1.05 Mugt göçürip almak

  Accident v1.05 Mugt göçürip almak

  Accident v1.05 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows Vista SP1 +


 • Prosessor:

  Intel ýadrosy 2.4 GGs


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  17 GB


 • Grafika:

  NVIDIA® GeForce® GTX 470 @ 1GB


 • Oýun nädip gurulmalyAccident v1.05

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunAccident v1.05 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz