ABZU v1.1

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Journey® and Flower®” sungat re directorissýoryndan ABZÛ suwa çümmek arzuwyny oýandyrýan ajaýyp suwasty başdan geçirmesi. Özüňizi syrdan doly we reňk we durmuş bilen joşýan umman dünýäsine çümdüriň. Ajaýyp ýüzmek dolandyryşlaryny ulanyp, Suwçy hökmünde suwuk akrobatikany ýerine ýetiriň. Hakyky jandarlara esaslanýan ýüzlerçe täsin görnüşi tapyň we bol deňiz durmuşy bilen güýçli baglanyşyk dörediň. Size, birek-birege we ýyrtyjylara prosessual jogap berýän müňlerçe balyk mekdepleri bilen aragatnaşyk saklaň. Epiki deňiz kenarlarynda uzak duruň we görlüp-eşidilmedik jikme-jiklikler bilen modellenen suw ekosistemalaryny öwreniň. Gadymy syrlar unudylan okeanyň jümmüşine düşüň. Beöne seresap boluň, howplar çuňlukda gizlenýär. “ABZÛ” iň gadymy mifologiýalardan; AB, suw we ZÛ, bilmek manysyny berýär. ABZÛ paýhas ummanydyr.

Deňi-taýy bolmadyk saýlaw azatlygy. Gorkuzmak, süýji gürlemek, zorluga ýüz tutmak, goşgy ýazmak, karaoke aýdym aýtmak, haýwan ýaly tans etmek ýa-da durmuşyň manysyny çözmek. Disko Elysium - Final Cut, wideo oýunlarynda synanyşyk edilen iş stolunyň rolunyň iň wepaly görnüşidir. Rol oýnamak üçin köp sanly gural. 24 dürli başarnykdan garyşdyryň we deňeşdiriň. 80-den gowrak eşik önümleri bilen şahsy stili ösdüriň. Gunaragdan el çyralaryna çenli 14 gural ulanyň ýa-da 6 dürli psihoaktiw maddadan kokteýl guýuň. Derňewçiniň Pikirler kabineti bilen pikirlenmek üçin 60 sany ýabany pikir bilen häsiýetiňizi hasam ösdüriň.

Foratdan çykmajak gahrymanlar bilen rewolýusiýa gepleşik ulgamy. Dünýä goşmaçalar däl-de, hakyky adamlar bilen ýaşaýar. Gözleg soraglaryny beriň, içgin synlaň ýa-da göçürme ýa-da düýbünden başga bir zat oýnanyňyzda iň islegleriňizi beýan ediň. Disko Elysiumyň rewolýusiýa gepleşik ulgamy size hemme zady diýen ýaly etmäge mümkinçilik berýär. Özboluşly ýoluňyzy şäheriň üstünden geçiriň. Öň görenleriňizden tapawutlylykda açyk dünýäde gözläň, manipulirläň, ýygnaň ýa-da millioner boluň. Revahol şäheri, bir gezekde bir kiçijik bölek almak üçin siziňki. Köçelerden plýaacheslara we başga ýerlere

SURATLAR

ABZU v1.1 Mugt göçürip almak

ABZU v1.1 Mugt göçürip almak

ABZU v1.1 Mugt göçürip almak

ABZU v1.1 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7, 64-bit
 • Prosessor: 3.0GHz CPU goşa ýadro
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 6 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses kartasy
 • Oýun nädip gurulmalyABZU v1.1

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunABZU v1.1 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz