Absolute Drift (v21.03.2022)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Funselektor Labs Inc., FlippFly

Neşirçi: Funselektor Labs Inc.

Çykan senesi: 2015-nji ýylyň 29-njy iýuly

Reanr: Racingaryş, Açyk dünýä, Simulýasiýa, Hereket, Tötänleýin

Sürüji: ewollarda süýşmek sungaty.

“Absolute Drift” -de süýşmek sungatyny öwrenersiňiz. “Free-Roam” -da başarnyklaryňyzy ýerine ýetiriň we “Driftkhana” we “Mountain Drifting” ýaly drift çärelerine gatnaşyň.

Esasy aýratynlyklary

Esasy aýratynlyklar:

 • 6-a çenli sürýän awtoulag sürüň we sazlaň
 • 3 Oýun tertibi: 34 derejeli Driftkhana, Drifting we Mountain Drifting
 • Aeroportlardan we duralgalardan başlap, ýüzýän metropola çenli özboluşly derejeleri we mowzuklary bolan 5 erkin gezelenç meýdançasy
 • Onlaýn lider tagtalary, gaýtalanýan we arwah awtoulaglary. Dostlaryňyzyň ylgawlaryny ýa-da dünýädäki iň gowularyny görüň!
 • 3+ sagat arassa Drum & Bass we C41 we Nyte tarapyndan elektroniki saz
 • Dolandyryjynyň doly goldawy

SURATLAR

Absolute Drift (v21.03.2022) Mugt göçürip almak

Absolute Drift (v21.03.2022) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows XP / Vista / 7/8/10 (Diňe 64 bitli ulgamlar)
 • Prosessor: 2.2 GGs goşa ýadro
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 512 MB RAM
 • Saklanylýan ýer: 350 MB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: Dolandyryjy bilen iň gowy oýnaldy.

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär


Oýun nädip gurulmalyAbsolute Drift (v21.03.2022)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAbsolute Drift (v21.03.2022) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz