Abandon Ship-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiňDürli biomlar we mowzukly ýerler boýunça ajaýyp, hekaýa bilen doldurylan adalaryň köpüsini tapyň: Haunted deňizlerinde arwah gämilerine garşy göreşiň. Öýjük adalarynda äpet arahnidlerden saklanyň. Zäherli gazdan, aýsberglerden, kanikullardan we başga-da köp zat garaşýar.

Duşmany dolandyrmak we ýaragdan çykarmak üçin iň oňat taktikalaryňyzy ulanyp, duşman gämilerini, berkitmeleri we deňiz haýwanlaryny gazaply söweşe çekiň. Howa we daşky gurşaw şertleri söweşleriňize täsir edýär: Gelgit tolkunlary, ýyldyrym çakmagy, wulkan bombalary we tupanlar strategiýaňyza täsir edýän käbir üýtgetmeler.

Gämini terk etmek, nusgawy deňiz ýagy suratlary bilen ylhamlanan Sungat stilinde çarçuwaly fantaziýa şertlerinde “ailelkeniň ýaşy” gämilerine ünsi jemleýär.


Bu dünýädäki durmuş wagşy bolup biler. Ölüm hemişelikdir. Emma gämiňiz ýok edilse, syýahat gutarmaýar. Sen kapitan, kapitan diri bolsa, elmydama umyt bar.

Halas ediş gämisine gaçmak, hatda suwda ýeke galmak bilen diri galmak we ýokarsyna gaýdyp barmak ýoluňyz bilen göreşmek mümkinçiligi bar.


Söweş taktiki we wagşy. Her söweş gaty ýeňil, elmydama ýeňlişiň gyrasynda. Garşylyklary ýeňip geçmek üçin ýeke-täk mümkinçiligiňiz, göterip biljek ähli artykmaçlyklaryňyzy ulanmakdyr.

Aljak dürli gämi synplarynda ulanmak üçin onlarça dürli ýarag we kämilleşdiriş bar. Duşman gämilerini tutuşlygyna alyp, gämileriň daşky görnüşini düzüň. Ynamly ekipa .yňyz duşmandan üstün çykmaga kömek etmek üçin tejribe we häsiýetlere eýe bolýar.


Hereketleriňize reaksiýa berýän hyýaly dünýäni öwreniň. Garakçylyk bilen meşgullan we aw kapitany bol. Daşky gurşawy ýa-da bütin dünýäni düýpgöter üýtgedip biljek gözlegleri geçiriň. Kömek ýa-da ar almak üçin gaýdyp gelýän ýaranlary ýa-da duşmanlary döredýän kararlar beriň.

Birnäçe hekaýa oýnaň, şol sanda Cthulhu-esque kultyny agdarmak baradaky esasy kampaniýa ertekisi, ata-babalaryňyzyň mirasyny täzeden gurmak baradaky “Freeplay” rejimi we aýal doganyňyzy halas etmäge gönükdirilen söweş kampaniýasy ýaly gysga ertekiler ýa-da Kult gylyjyAtanyň çagalarynyň biri hökmünde oýnaýan ýeriňizde, iň soňky ýarag berilýänçä hatara çykmak: Kraken.


 • Oýunyň ady: Gämini taşla
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/551860/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/abandon-ship/result/
 • Reanrlar: Başdan geçirmeler, Indi, strategiýa
 • Işläp düzüjiler: Fireblade programma üpjünçiligi
 • Neşirçi: Fireblade programma üpjünçiligi
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 22-nji oktýabry

Gämi-kody taşlamak

SIZE: 4.50 GB (gysylan)


SURATLAR

Abandon Ship-CODEX Mugt göçürip almak

Abandon Ship-CODEX Mugt göçürip almak

Abandon Ship-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64-Bit
 • Prosessor: 2.2 GGs prosessor
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD Graphics 6000 ýa-da şoňa meňzeş
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 10 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Köne ATI grafiki kartalarynyň käbir eýelerine oýny DirectX 9 rejesinde işletmeli bolup biler.

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Oýun nädip gurulmalyAbandon Ship-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunAbandon Ship-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz