A Sketchbook About Her Sun

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: SolEtude topary

Neşir ediji: SolEtude topary

Çykan senesi:

Reanr: Visual roman, nokat we basmak, başdan geçirmeler

GÖRNÜŞLER ÜÇIN Jedeller: Bu oýunda awtorlyk hukugy bilen goralan saz bar.

Birine bolan duýgusy bilen bulaşan baş gahryman Lýusiýa, şäherinden gaçmagy ýüregine düwýär we hiç wagt bolmadyk kiçijik şäherçede aýlanýar, özüne çekýän adamyň pikiri sebäpli azap çekýär.

Taslama, 11 bölüme bölünen interaktiw tejribe, her biri Gyzyl lentanyň täze “Planet X” albomynyň aýdymyna gabat gelýär.

Özüni täzeden açmak üçin syýahatynda diňleýän pikirleri, çyzgylary we aýdym-sazlary arasynda bölünen Lýusiýanyň pikirini ýitir.

Esasy aýratynlyklar:

 • Gyzyl lentanyň “Planet X” albomynyň töwereginde şekillendirilen kyssa
 • Her sahnada saýlananlar bilen döredilen interaktiw aň akymy
 • Komiks, animasiýa we interaktiw çeper elementleriň garyndysy
 • Gysga we gaýtalanyp boljak hekaýa

SURATLAR

A Sketchbook About Her Sun Mugt göçürip almak

A Sketchbook About Her Sun Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel® Core 2 Duo
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GTX 260 ýa-da şoňa deň
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX® 11 goldaýar

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär


Oýun nädip gurulmalyA Sketchbook About Her Sun

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunA Sketchbook About Her Sun gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz