A Little to the Left

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Çepden azajyk mugt göçürip alyň Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Sort, tertip we tertiplemek öý goş-golamlary, Çepden Kiçijik ýerinde dogry bir ýere, zatlary sarsdyrmagy halaýan betbagt pişik bilen tertipli enigma oýny! Sagadyň elleri haýsy ýoly görkezmeli? Nähili tertipläň ýumurtga? Bu miwä kim köp stiker goýdy?!? Her burçda täsinlikler bilen synlaýyş tapmasy oýny bilen köşeşdiriji dünýäden lezzet alyň. Jadylaýjy bilen suratlar we geň galdyryjy ssenariýalar, Çepden azajyk, 75+ gyzykly tapmalary tapmak üçin kanagatlandyryjy we bilesigeliji. Gözüňizi a erbet bulam-bujarlyga meýilli pişik! Indi bolsa size tanyşdyrmak…

Gündelik tertipli eltiş! Gündelik tertip bilen, a enigma HER GÜN size mahsus iň halanýan bulgurlarymyzyň birinde üýtgeşiklik bilen gowşuryldy. Oýun etmek üçinem gyzykly nyşanlary gazanarsyňyz! Diňe hakyky durmuşda tertipleşdirmek bu peýdaly bolardy. Bu oýny birnäçe aýlap islegler sanawymda gördüm we çykarylmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýardym. Indi oýnadym we tejribeli bulgurlaryň hemmesi, tas diýen ýaly .. lapykeç boldummy? Bu oýnuň sizi pikirlenmäge mejbur etmelidigini bilýärin, ýöne azajyk bolany üçin käbir çözgütleri tapyp bildim Kime düşündiriş. Käbir derejelere jogap gözlänimden soňam düşünip bilmedim pikirlenmek arkasynda.

 • Reanr
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 8-nji noýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 (SP1 +) we Windows 10


 • Prosessor:

  2.8 GGs ýa-da has çalt prosessor


 • Ram:

  1 GB


 • Grafika:

  Göni X 9.0c gabat gelýän wideo karta


 • DirectX:

  9.0c wersiýasy


 • Saklama:

  1 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyA Little to the Left

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunA Little to the Left gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz