A Castle Full of Cats

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Pişiklerden doly gala mugt göçürip alyň Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Pişiklerden doly gala, a bilen gizlin obýekt oýny metroidwaniýa gurluşy: alternatiw ýollar, tapyljak açarlar, syrly NPC we ş.m. Fofiño erbet güýç tarapyndan näletlenendigini gördi we galadaky her bir pişigi garaňkylyga öwürdi (ýöne ýakymly) jandar. Indi diňe Lili öz ýoldaşyny halas edip, galany jadydan boşadyp biler! Oýunlary, oýunlary bilen gyzyklanýan döredijiler topary jemgyýeti we sütükli bäbekleri. Öz halas ediş pişikleri oýunlarynda ýyldyz edýärler we ogullyga almak we oýunlarynda-da halas etmek barada habarlylygy ýokarlandyrýarlar sosial metbugat. Olaryň aýtjak we goşant goşjak bir zady bar we muny her kimiň söýüp bilýän ajaýyp oýunlary arkaly edýärler.

Theirhli oýunlaryny maslahat berýärin, ýöne A. Gala Pişiklerden doly meniň iň halanýan zadym. (Men ullakan fantaziýa söýýän we pişigi söýýän). Iki birleşdirilen purrr-fekt. Hakykatdanam süýji pişigiň gizlin obýekt oýny. Gizlin we gaty gizlin pişikleri tapyň, pişik we başgalar. Gala, gizlin geçelgeleri öwreniň, hemme zady özbaşdak tapyň. Pişik oýunlaryny halaýanlar üçin hökmany zat. “A Full Full” oýnandan soň bu oýun üçin gaty tolgundyryjy Pişikler lapykeç etmedi! Tutuşlygyna oýnamak we hemmesini almak üçin bir sagatdan gowrak wagt gerek boldy üstünliklerkiçi bahasy üçin ýeterlik ýaly duýýar. Şeýle gyzykly oýun üçin gaty gymmat!

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 9-njy noýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7


 • Prosessor:

  prosessor we operasiýa ulgamy, 2.2 GGs dört ýadroly ýa-da has köp


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  GTX 1050 ýa-da şoňa deň


 • Saklama:

  300 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyA Castle Full of Cats

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunA Castle Full of Cats gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz