12 orbits

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Roman Uhlig

Neşirçi: Roman Uhlig

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 24-nji oktýabry

Reanr: Tötänleýin, Hereket

12 orbita, näme oýnasaňam, birbada 2-12 adam üçin ýeke-täk ýerli köp oýunçy oýun. Muny okap bilýän bolsaňyz, kompýuterde, noutbukda ýa-da planşetde bolsun, size gerek zatlaryň hemmesi bar bolsa gerek. Goşmaça dolandyryjylar goldaýar, ýöne birneme tirsek otagyňyzy islemeseňiz talap edilmeýär.

Oýun birbada 12 oýunçy üçinem sekuntda düzülip bilner. Tegelekler hersi 5 minut töweregi wagt alýar. 12 orbita dostlukly, bäsdeşlik we birneme bulaşyk. Bir topara nädip oýnamalydygyny çalt öwretmek ýeterlik, ýöne dürli-dürli we uzak wagtlap güýmenmek üçin çuňňur.

4 oýun reesiminden saýlap bilersiňiz, olaryň ikisi topar üçin, hersi başga bir oýnawaç stiline gönükdirilendir. Olaryň hemmesi 2 - 12 aralygyndaky islendik oýunçy bilen sazlanýar, şonuň üçin kiçi başlap, oýunçylary goşup bilersiňiz.

Aýratynlyklary

... şonda-da size ussatlyk we bäsdeşlik üçin köp ýer berýär

Esasy aýratynlyklar:

  • Hemmeler üçin birbada bäsdeş ýerli köp oýunçy. Islendik ýerde. Islendik zat hakda.
  • Saýlamak üçin 4 dürli üýtgeşik oýun rejimi
  • Gurnamak birbada 12 oýunçy üçinem sekunt alýar
  • Esasy mehanika ýönekeý we bir topara çalt öwredilip bilner
  • Bir wyklýuçatel elýeterli

SURATLAR

12 orbits Mugt göçürip almak

12 orbits Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
  • Prosessor: Intel Atom
  • Oryat: 1 GB RAM
  • Saklanylýan ýer: 150 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmaly12 orbits

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

Oýun12 orbits gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

PUBLIC.UPERA.CO
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz