ጸወታታት ቅዲ: ፒሲ ጸወታታት

ጸወታታት ፒሲ፡ ብኮምፒተር ጸወታታት ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ክንዲ ኣብ ናይ ገዛ ቪድዮ ጸወታ ኮንሶላት ወይ ኣርኬድ ኮንሶላት፡ ኣብ ውልቃዊ ኮምፒዩተራት ዝጻወቱ ቪድዮ ጸወታታት እዮም።

Dead Grid

Dead Grid

Dead Grid Free Download, ኣብ ድሕሪ ኣፖካሊፕቲክ ዓለም ዝተቐመጠ ኣብ ካርድ ዝተመርኮሰ ስትራተጂካዊ ጸወታ እዩ። ረኸበ ኣማኢት ክመሓየሹ ዝኽእሉ ነገራት።ምስ ናትካ ንብዙሓት ዞምቢታት ንምሕራድ ስኩድ ኤሊት ዕሱባት ኣኪብካ መሳርያታት ጥፍኣት። ኣማኢት ኣጽዋርን ተሓጋገዝቲ ኣቑሑትን ሒዞም ንሓደ ስኩድ ኤሊት ክራይ ሰራዊት ምልመሎምን ኣዳልዉን። ጣዕሚ ዝሰርሕ: ናይ ቤት መግቢ ስሚዩለተርስኩድካ ውሰድ ኣብ[...]
DEVOUR v2.2.7

DEVOUR v2.2.7

DEVOUR ን1-4 ተጻወትቲ ዝኸውን ናይ ሓባር ፍርሒ ምድሓን ጸወታ እዩ። ቅድሚ ምስኣ ናብ ሲኦል ምጉታታ ንሓንቲ ብውርጪ ዝተዋሕጠት መራሒት ኣምልኾ ደው ኣበላ። ጉየ. ምእዋይ. ተሓባእ. ኣይትተሓዝ ጥራይ። 2-4 player online co-op ኣብዚ ፍሉይ ናይ ኦንላይን co-op ተመኩሮ ክሳብ 4 ናይ ኣምልኾ ኣባላት ተቖጻጸሩ ኣብኡ ንኣና ደው ንምባል ብሓባር ክትሰርሑ ኣለኩም፣[...]
Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

እቲ ንዓለም ምድሓን ዝብል ሕታም ዘጠቓልል እዩ። ኦርቢታል ጥይት። ከምኡ’ውን ወግዓዊ ዕቤት ድምጺ ናይቲ ጸወታ። ብተወሳኺ፡ ኣሰምብለ ኢንተርተይንመንት የወፍይ ካብዚ ሕታም ዝረኽቦ ኣታዊታት 10% ናብቲ ንውቅያኖሳት ካብ ፕላስቲክ ንምእላይ ምዕቡል ቴክኖሎጂታት ዘማዕብል ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ኦሽን ክሊንኣፕ እዩ።. እዚ ንኹሎም እቶም ንስራሕ ኣማዕባሊ ናይ... ኦርቢታል ጥይት። ካብኡ ንላዕሊ ድማ ኣብ[...]
GearHead Caramel

GearHead Caramel

GearHead ካራሜላ Free Download ፒሲ ጸወታ ኣብ ቅድሚኡ ዝተተኽለ Direct Link Dmg Latest ምስ ኩሉ Updatesን DLCsን ብዙሕ ተጻወትቲታይፎን ካብ ዝመጽእ ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ፍጻመ፣ ካብ ዘመነ ልዕለ ሓያላን ሃገራት ዝመጸ ባዮሞንስተር ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ ኣብ መላእ ምድሪ ዕግርግር ምስ ጀመረ። ኤጂስ ኦቨርሎርድ ኣብ ልዕሊ ሉና ስልጣን ኣደልዲሉ፡ ናቶም ንምንዋሕ[...]
Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

ደሴት ጃበርዎክ – ኣብ ሓደ እዋን ህቡብ መዕረፊ በጻሕቲ ዝነበረት እዛ ሕጂ ሰብ ዘይነብረላ ደሴት ብዘገርም መንገዲ ጽሩይ ኮይና ትቕጽል ኣላ። ንስኻን ኣብቲ ኤሊት ሆፕስ ፒክ ኣካዳሚ ዝነብሩ መማህርትኻን፡ ን“ሎቨይ-ዶቨይ፡ ልቢ ዝትንክፍ ናይ ቤት ትምህርቲ ጉዕዞ” ብዝብል ልዕሊ ዓቐን ምቁር መምህርካ ናብዛ ደሴት ኣምጺእኩም ኣለኹም። ኩሉ ሰብ ኣብ ጸሓይ ዝዘናጋዕ[...]
Nightmare Of Decay (v1.14)

Nightmare Of Decay (v1.14)

ሕልሚ ቀትሪ ናይ ምብስባስ Free Download, ናይ ቀዳማይ ሰብ ተግባር ዘስካሕክሕ ጸወታ ኣብ ሓደ ብዞምቢታትን ስነ-ኣእምሮኣውያን ካልቲስትን ካልእ ዕስለ ራዕዲን ዝተበከለ ሕልሚ ዝመስል መንበሪ ገዛ ዝተቐመጠ።ካብቲ ክትሃድም ኣብ እትፍትነሉ እዋን፡ ንህይወት ኣብ ዝግበር ኣረሜናዊ ቃልሲ ዝተፈላለየ ኣጽዋር ተጠቐም ሕልሚ ቀትሪ ናይ ምብስባስ። ሓደ ለይቲ ድሕሪ ምድቃስካ ካብ ድቃስካ ተበራቢርካ ኣብ[...]
Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

ኣብ ሓደ ቦምባ ዘለዎ ክፍሊ በይንኻ ኣለኻ። ኣዕሩኽትኻ እቶም “ክኢላታት” ንዕኡ ንምፍዋስ ዘድሊ ማንዋል ኣለዎም። ግን ሓደ ምትሓዝ ኣሎ፡ እቶም ክኢላታት ነቲ ቦምባ ክርእይዎ ስለዘይክእሉ፡ ኩሉ ሰብ ክዛረቦ ከድልዮ እዩ - ቅልጡፍ! ንስኻን ኣዕሩኽትኻን ግዜ ከይወድአ ብቕልጡፍ ክትረዳድኡ እናፈተንኩም ቦምባታት ንምድምሳስ ኣብ እትወዳደሩሉ እዋን፡ ናይ ምፍታሕ ሕንቅልሕንቅሊተይን ናይ ምዝርራብን ክእለትኩም[...]
Elemental War 2

Elemental War 2

Elemental War 2 Free Download, elemental War 2 እቲ ህቡብ ናይ ግምቢ ምክልኻል ስምዒት ምስ ተደሚሩ የቕርበልካ ፈጠራዊ ናይ ጸወታ መካኒክስ – እቲ ናይ መወዳእታ ምትሕውዋስ ንብዙሕ ሰዓታት ምዝንጋዕ!ኤለመንታል ዋር 2 ናብ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐት ዓለም ይወስደካ: ዕስለ ጭራም ሃንደበት ካብ ሓደ ስሕተት ካብ ዓዘቕቲ ሲኦል ይፈስሱ ዝተጸውዐ ፖርታል። ኣብ[...]
Urbek City Builder

Urbek City Builder

ኣብ ኡርቤክ፡ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዲዛይን ከተማ ክትሃንጽ ትኽእል ኢኻ! ተፈጥሮኣዊ ጸጋታቱ ኣመሓድር፡ ጽሬት ህይወት ህዝቢ ኣመሓይሽ፡ ከባቢታቱ ድማ ብናትካ መንገዲ ሃንጽ። ከባቢታት ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብምህናጽ ናብ ከተማኻ ህይወት ኣስተንፍስ። ቦሄምያዊ ከባቢ ትደልዩ ዶ? ባራት፡ መናፈሻታትን ቤተ-መጻሕፍትን ምህናጽ፡ ኣብ ቀረባ ግን ትሑት ጽቕጥቕጥ ህዝቢ ምሓዝ። በርጌሳዊ ከባቢ ዲኻ ትደሊ? መናፈሻታትን[...]
TOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

TOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

ቶኮዮ፡ ግምቢ ዘልኣለም Free Download ፒሲ ጸወታ ኣብ ቅድሚኡ ዝተተኽለ ቀጥታዊ ሊንክ dmg latest ምስ ኩሉ updatesን DLCsን። ብዙሕ ተጻወትቲ ዝጻወት።.ኣብ ሓደ ምስጢራዊ ግምቢ ተዓጽኻ ትረኽቦ - ኣብ ነፍሲ ወከፍ 24 ሰዓታት ንኣቃውማኡ ዝቕይር፣ ኣብኡ ድማ ማእለያ ዘይብሎም ድኻታት ዝወደቑ ነፍሳት ሰጊርካ ናብቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተራእየ ጫፍ መንገድኻ ክትገብር ኣለካ![...]