Gosa Taphoota: Taphoota PC

Taphoonni PC, tapha kompiitaraa jedhamuunis kan beekaman, taphoota viidiyoo kompiitara dhuunfaa irratti taphataman yoo ta'u, konsoolii tapha viidiyoo manaa ykn konsoolii arcade irratti osoo hin taane.

Dead Grid

Dead Grid

Dead Grid Free Download, tapha tarsiimoo kaardii irratti hundaa'ee fi addunyaa apokaaliipsii boodaa keessatti kan kaa'ameedha. Argachuu meeshaalee fooyya’uu danda’an dhibbaan lakkaa’aman.Iskuwaadii loltoota kiraa sassaabdota elite walitti qabuun zoombii baay'ee kanneen keessan waliin qala meeshaa waraanaa diigumsaa. Meeshaa waraanaa fi meeshaalee gargaarsaa dhibbaan lakkaa'aman qabatanii garee loltoota kiraa sassaabdota filatamoo[...]
DEVOUR v2.2.7

DEVOUR v2.2.7

DEVOUR tapha sodaachisaa lubbuun jiraachuu (co-op horror game) taphattoota 1-4f taphatamudha. Hogganaa amantii hafuuraan qabame tokko osoo isheen ishee waliin gara si'oolitti si hin harkisin dura dhaabi. Fiiguu. Caraanuu. Dhoksuu. Hin qabamne qofa. 2-4 player online co-op Muuxannoo addaa online co-op kana keessatti miseensota cult hanga 4 to'adhu bakka Anna,[...]
Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

Maxxansi Addunyaa Baraaruu kan of keessatti hammatedha Rasaasa Orbitaala fi sagalee tapha kanaa kan ofiisaa booming ta'e. Kana malees, Assemble Entertainment arjooma ni taasisa Galii maxxansa kanaa keessaa %10 dhaabbata bu’aadhaaf hin hojjenne Ocean Cleanup kan teknooloojiiwwan sadarkaa olaanaa galaana keessaa pilaastikii balleessan hojjetu. Kun filannoo hundarra gaarii ta'e warra[...]
GearHead Caramel

GearHead Caramel

GearHead Karameellaa Free Download Tapha PC in a pre-Installed Direct Link Dmg Latest Haaromsaa fi DLC Hundaa Waliin Taphattoota hedduuErga Taayifooniin mudatee waggaa tokko ta'eera Taatee, yeroo baayoomonster bara humnoota ol’aanoo irraa dhufe dammaqee Lafa guutuutti raafame. Aegis Overlord, aangoo Luna irratti cimsee, isaanii dheeressuuf qophii jalqaba ol’aantummaa qabaachuu sirna[...]
Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

Odola Jabberwock – yeroo tokko bakka turistii beekamaa ture, odola amma namni hin jiraanne kun haala ajaa’ibaa ta’een qulqulluu ta’ee hafa. Atii fi hiriyyoonni kee kutaa Hope’s Peak Academy elite keessatti barsiisaa kee super-cute “lovey-dovey, heart-throbbing school trip” jedhuuf gara odola kanaatti fidamtaniittu. Namni hundi aduu keessa waan bashannanu fakkaata...hanga[...]
Nightmare Of Decay (v1.14)

Nightmare Of Decay (v1.14)

Abjuu Hamaa Diigamuu Free Download, . gocha nama jalqabaa sodaachisaa tapha mana abjuu halkanii zoombii, waaqeffattoota saayikootikii fi wantoota sodaachisoo biroo hedduudhaan guutame keessatti raawwatame.Lola gara jabinaa lubbuun jiraachuuf godhamu keessatti meeshaa waraanaa adda addaa assortment fayyadamuu yeroo ati jalaa miliquuf yaaltu Abjuu halkanii Manca'uu. Halkan tokko erga ciiftee booda[...]
Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

Kutaa boombii qabu keessa kophaa kee jirta. Hiriyoonni kee, “Ogeeyyiin”, maanuwaalii isa tasgabbeessuuf barbaachisu qabu. Garuu wanti qabamu jira: Ogeeyyiin boombii arguu waan hin dandeenyeef, namni hundinuu haasa’uu qaba – saffisaan! Atii fi hiriyyoonni kee yeroon osoo hin dhumin daftee wal qunnamuuf osoo yaaltuu boombii dhaamsuuf yeroo fiigdu dandeettii puzzle[...]
Elemental War 2

Elemental War 2

Elemental War 2 Free Download, elemental War 2 miira ittisa masaraa beekamaa waliin walitti makame siif dhiyeessa makaaniksii tapha kalaqaa – sa’aatii hedduu bashannanaaf makaa isa dhumaa!Waraanni Elemental 2 gara addunyaa balaa irra jirutti si geessa: tuuta bineensotaa akka tasaa boolla si'oolii keessaa nama dogoggora qabu irraa dhangala'u poortala waamame.[...]
Urbek City Builder

Urbek City Builder

Urbek keessatti magaalaa dizaayinii mataa keessanii ijaaruu ni dandeessu! Qabeenya uumamaa ishee bulchuu, qulqullina jireenya ummataa fooyyessuu, naannoo ishee karaa keetiin ijaaruu. Ollaa Ollaa adda addaa ijaaruun magaalaa keessanitti jireenya hafuura baafadhaa. Ollaa bohemian barbaadduu? Manneen dhugaatii, paarkiiwwanii fi mana kitaabaa ijaaraa, garuu baay’inni ummataa gadi aanaa naannoo keessan kaa’aa.[...]
TOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

TOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

TOKOYO: Masaraa Bara Baraa Free Download Tapha PC in a pre-installed direct link dmg latest kan update fi DLC hunda waliin taphattoota hedduu.Masaraa dhoksaa tokko keessatti qabamtee of argatta – kan caasaa isaa sa’aatii 24 keessatti jijjiiru, bakka lubbuu hiyyeeyyii kufanii lakkoofsa hin qabne irra darbitee gara gubbaa hanga ammaatti[...]