ގޭމްސް ޖެންރަލް: ޕީސީ ގޭމްސް އެވެ

ކޮމްޕިއުޓަރ ގޭމްސްގެ ނަމުން ވެސް ނަންދެވިފައިވާ ޕީސީ ގޭމްތަކަކީ ގޭގައި ވީޑިއޯ ގޭމް ކޮންސޯލް ނުވަތަ އާރކޭޑް ކޮންސޯލްތަކުގައި ކުޅެން ނުކުމެ، ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ކުޅޭ ވީޑިއޯ ގޭމްތަކެކެވެ.

Dead Grid

Dead Grid

ޑެޑް ގްރިޑް ފްރީ ޑައުންލޯޑް، އަކީ ޕޯސްޓް އެޕޯކަލިޕްޓިކް ދުނިޔެއެއްގައި ސެޓްކޮށްފައިވާ ކާޑު ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖީ ގޭމެކެވެ. ފާހަގަވުން އެތައް ސަތޭކަ އަޕްގްރޭޑް ކުރެވޭ ތަކެތި.ތިމާގެ އެކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒޮމްބީ ކަތިލުމަށް އެލައިޓް ކުލީ ސިފައިންގެ ސްކޮޑެއް އެއްކޮށްލާށެވެ ފަނާކުރަނިވި ހަތިޔާރެވެ. އެތައް ސަތޭކަ ހަތިޔާރާއި އެކްސެސަރީ ތަކެއްޗާއެކު އެލައިޓް ކުލީ ސިފައިންގެ ސްކޮޑެއް ރިކްރޫޓްކޮށް ގިއާ އަޕް ކުރުން. ރަހަ ބެލުންތެރިޔާ: ރެސްޓޯރެންޓް ސިމިއުލޭޓަރއެކި ތަންތަނުގައި[...]
DEVOUR v2.2.7

DEVOUR v2.2.7

ޑެވަރ އަކީ 1-4 ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅެވޭ ކޯ-އޮޕް ހޮރޯ ސަރވައިވަލް ގޭމެކެވެ. ޕޮސެސްޑް ކަލްޓް ލީޑަރަކު އޭނާއާއެކު ނަރަކައަށް ދަމާލުމުގެ ކުރިން ހުއްޓުވާށެވެ. ދުވުން. ހަޅޭއްލެވުން. ފޮރުވުން. ހަމައެކަނި ނުހިފެހެއްޓޭ. 2-4 ކުޅުންތެރިޔާ އޮންލައިން ކޯ-އޮޕް ތިބާ ނަރަކައަށް ގެންދިއުމަށް މަރުވެފައިވާ އަނާ ހުއްޓުވުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ މި ތަފާތު އޮންލައިން ކޯ-އޮޕް ތަޖުރިބާގައި 4 ކަލްޓް މެމްބަރުންގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގާށެވެ. ސިންގަލް ޕްލޭޔަރ މޯޑް ހަމައެކަނި[...]
Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

ސޭވް ދަ ވޯލްޑް އެޑިޝަންގައި ހިމެނެނީ... އޯބިޓަލް ބުލެޓް އެވެ އަދި ގޭމްގެ އޮފިޝަލް ބޫމިން ސައުންޑްޓްރެކް އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސެމްބްލް އެންޓަޓެއިންމަންޓުން ވެސް ހަދިޔާ ކުރެ އެވެ މި އެޑިޝަންގެ އާމްދަނީގެ %10 ލިބެނީ ކަނޑުތަކުން ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ތަރައްގީކުރާ ނަން ޕްރޮފިޓް ޖަމިއްޔާ އޯޝަން ކްލީނަޕް އަށެވެ. މިއީ ޑިވެލޮޕަރުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ[...]
GearHead Caramel

GearHead Caramel

ގިއާހެޑް ކެރެމަލް ފްރީ ޑައުންލޯޑް ޕީސީ ގޭމް އިން ޕްރީ އިންސްޓޯލްޑް ޑައިރެކްޓް ލިންކް ޑީއެމްޖީ ލެޓެސްޓް ވިތު އޮލް އަޕްޑޭޓްސް އެންޑް ޑީއެލްސީސް މަލްޓިޕްލޭޔަރ އެވެޓައިފޯން އައިތާ އަހަރެއް ވެއްޖެއެވެ އިންސިޑެންޓް, ސުޕަރޕަވަރސްގެ ޒަމާނުގެ ބަޔޯމޮންސްޓަރެއް ހޭލައިގެން ދުނިޔެ ހުރަސްކޮށް ދުއްވައިގަތް ވަގުތުގައެވެ. އެޖިސް އޮވަރލޯޑް، ލޫނާގެ މައްޗަށް ބާރު ވަރުގަދަކޮށްފައި، އެމީހުންގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ތައްޔާރީތައް ފަށައެވެ ޑޮމިނޭޝަން އިރުގެ ނިޒާމު ހުރަސްކޮށް. އެލް5 އިއްތިހާދުން[...]
Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

ޖަބަރވޮކް އައިލެންޑް – އެއް ޒަމާނެއްގައި ފަތުރުވެރިންގެ މަގުބޫލު މަންޒިލެއް ކަމަށްވާ މިހާރު މީހުން ނޫޅޭ މި ޖަޒީރާ އަދިވެސް އޮތީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ސާފުތާހިރުކޮށެވެ. ތިބާއާއި ތިބާގެ އެލައިޓް ހޯޕްސް ޕީކް އެކަޑަމީގެ ކްލާސް ކުދިން މި ޖަޒީރާއަށް ގެނެސްފައިވަނީ ތިބާގެ ސުޕަރ ކިއުޓް ޓީޗަރު “ލަވީ-ޑޯވީ، ހިތް ތެޅިފޮޅޭ ސްކޫލް ދަތުރަކަށެވެ.” އެންމެން ހީވަނީ އަވިގަނޑުގައި މަޖާ ކުރަމުންދާހެން...މޮނޮކުމާ އެނބުރި އަންނަންދެން އޭނާގެ ޤަތުލުވެރި ކުޅިވަރު އަލުން[...]
Nightmare Of Decay (v1.14)

Nightmare Of Decay (v1.14)

ނައިޓްމޭރ އޮފް ޑީކޭ Free Download, ފުރަތަމަ ފަރާތުގެ އެކްޝަން ބިރުވެރި ފިލްމެކެވެ ގޭމް ސެޓްކޮށްފައިވަނީ ޒޮމްބީތަކާއި، ސައިކޮޓިކް ކަލްޓިސްޓުންނާއި، އަދި އެހެނިހެން ބިރުވެރިކަމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކުން ފުރިފައިވާ ނައިޓްމޭރިޝް މެނަރެއްގައެވެ.ދިރިހުރުމަށް ކުރާ އަނިޔާވެރި ހަނގުރާމައިގައި ތަފާތު ހަތިޔާރުތަކުގެ އެސޯރޓްމަންޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރާއިރު... ނައިޓްމޭރ އޮފް ޑީކޭ. އެއްރެއަކު ނިދާލުމަށްފަހު ހޭލެވުމުން ޒޮމްބީތަކާއި ސައިކޮޓިކް ކަލްޓިސްޓުންނާއި އެހެނިހެން ބިރުވެރި ކަންތައްތަކުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުޅޭ މެނަރެއްގައި ތާށިވެފައި[...]
Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

ބޮމެއް ހިފައިގެން ހުރި ކޮޓަރިއެއްގައި އެކަނި ތިހުރީ. އެކަން ޑިފޫސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެނުއަލް ތިބާގެ ރައްޓެހިން ކަމަށްވާ “ތަޖުރިބާކާރުން” ގެ އަތުގައި އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ކެޗެއް އެބައޮތް: އެކްސްޕާޓުންނަށް ބޮން ނުފެންނަ ކަމުން އެންމެންވެސް އެކަމާ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނެ – އަވަހަށް! ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން އަވަހަށް މުއާމަލާތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު ތިމާއާއި ތިމާގެ ރައްޓެހިން ބޮންތައް ނައްތާލުމަށް ދުއްވާއިރު ތިމާގެ ޕަޒްލް ހައްލުކުރުމާއި މުވާސަލާތީ[...]
Elemental War 2

Elemental War 2

އެލިމެންޓަލް ވާރ 2 ފްރީ ޑައުންލޯޑް، އެލިމެންޓަލް ވޯ 2 އިން ތިބާއަށް ލިބެނީ މަޝްހޫރު ޓަވަރ ޑިފެންސް ފީލިންގ އާއި ގުޅިގެންނެވެ އިނޮވޭޓިވް ގޭމް މެކޭނިކްސް އެވެ – އެތައް ގަޑިއިރެއްގެ މަޖާކުރުމުގެ އަލްޓިމޭޓް މިކްސް!އެލިމެންޓަލް ވާރ 2 އިން ތިބާ ގެންދަނީ ނުރައްކާތެރި ދުނިޔެއަކަށް: ކުއްލިއަކަށް ނަރަކައިގެ ވަޅުގަނޑުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖަނަވާރުތައް އުކާލަނީ ކުށްވެރިއަކުންނެވެ ސަމަންޑް ޕޯޓަލް އެވެ. ނުބައިކަމުގެ ބާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ދިފާޢީ ޓަވަރުތަކުގެ[...]
Urbek City Builder

Urbek City Builder

އުރުބެކްގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ޑިޒައިންގެ ސިޓީއެއް ބިނާކުރެވޭނެ! އެތަނުގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އާބާދީގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، އަމިއްލަ ގޮތަކަށް އޭގެ އަވަށްތައް ބިނާކުރުން. އަވަށްތައް ތަފާތު އަވަށްތައް ބިނާކޮށްގެން ތިމާގެ ސިޓީއަށް ދިރުމެއް ނޭވާލާށެވެ. ބޯހީމިއަން އަވަށް ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ ބާތަކާއި ޕާކްތަކާއި ލައިބްރަރީތައް ހަދާ ނަމަވެސް ކައިރީގައި އާބާދީގެ ޑެންސިޓީ ދަށް ތަނެއް ބެހެއްޓުން. ބޭނުންވަނީ ބުރުޖުވާ އަވަށްޓެރި ރަށެއް ހެއްޔެވެ؟ ބޭނުންވަނީ ޕާކްތަކާއި ލަގްޒަރީ[...]
TOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

TOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

ޓޮކޯޔޯ: ދަ ޓަވަރ އޮފް ޕަރޕެޓިއުޓީ ފްރީ ޑައުންލޯޑް ޕީސީ ގޭމް އިން ޕްރީ އިންސްޓޯލް ކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓް ލިންކް dmg އެންމެ ފަހުގެ ހުރިހާ އަޕްޑޭޓްތަކާއި ޑީއެލްސީތަކާއެކު މަލްޓިޕްލޭޔަރ އެވެ.ތިބާއަށް ފެންނަނީ ސިއްރުވެރި ޓަވަރެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި އޮތް ޓަވަރެއް – ކޮންމެ 24 ގަޑިއިރަކުން އޭގެ ވަރަށް ސްޓްރަކްޗަރ ބަދަލުކޮށްދޭ ޓަވަރެއް، އެތަނުގައި ތިބާ ޖެހޭނީ ގުނާ ނުލެވޭ ނިކަމެތި ވެއްޓިފައިވާ ނަފްސުތައް ފަހަނައަޅައި ގޮސް، މިހާތަނަށް[...]